NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 23. 02. 2014 13:58

Budsjett 2014


Gunnar Nygårds innlegg i kommunestyremøtet 4. desember:


Først en stor takk til rådmannen og hans stab, etatsledere, tillitsvalgte og andre som har lagt ned et omfattende arbeid med budsjettet. Vi politikere har fått et oversiktlig og godt grunnlag for vår del av prosessen.

For få dager siden passerte formuen i det såkalte oljefondet 5000 milliarder kroner. NHO regner med at vi vil julehandle for over 50 milliarder kroner i desember.

Kommune-Norge, derimot, går på sparebluss. Det må ikke bare spares; det må prioriteres knallhardt; og det må kuttes. Ytterst nødvendige investeringer og vedlikehold av felleskapets verdier må utsettes. Det går ikke minst ut over eldre og sjuke; unger får et dårligere tilbud, både på skolen og i fritida.

KOSTRA-tallene viser at vi har klart å bygge ut gode tjenester til en fornuftig kostnad. Det er derfor tragisk at vi må gjøre så store kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Jeg er svært glad for at vi har reddet sjukehjemsplassene, men jeg beklager at vi har måttet skjære ned på andre områder innenfor helse og omsorg; som psykiatri og kreftsjukepleie. Det gjør vondt. Det er også sterkt beklagelig at vi må skjære ned innenfor skole, barnehage, kultur og andre viktige kommunale tilbud.

Dette fører med seg økt belastning og større usikkerhet for de ansatte i kommunen. Det blir tøffere arbeidsdager for alle, innen alle etater. Jeg er sterkt bekymret for at vi vil få økt sjukefravær; og at kommunen ikke lenger vil oppfattes som en attraktiv, sikker og god arbeidsplass. Det er også sterkt beklagelig at det ikke tas inn nye lærlinger, men slik situasjonen er nå, vil de ikke kunne få et forsvarlig opplegg.

Men: alt er slettes ikke kølsvart. Det er plass for flere positive investeringstiltak i årene som kommer, blant annet en ny småbarnsavdeling ved Sand barnehage, mobildekning på Trautskogen, leiligheter i Thorvald Meyers Minde, IKT i grunnskolen og tiltak i forbindelse med sentrumsprosjektet, for å nevne noe.

Vi får det ikke til i 2014, men vi må gjøre alt vi kan for å få på plass en næringssjef/samfunnsutvikler så snart som mulig. Vi trenger flere innbyggere og vi trenger flere arbeidsplasser.

Det er viktig å finne fram til fornuftige løsninger for interkommunalt samarbeid. Dagens inntektssystem for kommunene gir urimelige forskjeller mellom kommunene. Skattesvake kommuner og kommuner med en relativt gammel befolkning straffes hardest. Dette henger sammen.

Det er også grunn til å frykte ytterligere reduksjon i rammeoverføringene fra staten i åra som kommer. Signalene fra den nye regjeringa mer enn antyder det. Kommuner som fra før er velstående vil bli styrket; distriktskommuner som Nord-Odal vil bli ytterligere svekket. Jeg vil legge til at vi har langt fra vært fornøyd tidligere regjeringer heller, uansett fargenyanse.

Vi må i sterkere ta til motmæle mot rikspolitikere som – mot bedre vitende – hevder at de har styrket kommunene med x antall milliarder når dette langt fra dekker økningen i lønns- og pensjonsutgifter – med påfølgende kutt i tjenestene som konsekvens. Samtidig prater de samme rikspolitikerne om hvor viktig det er å styrke lokaldemokratiet og overlate enda flere oppgaver til kommunene…

I et rikt land som Norge burde det være behova til folk som skal styre fordelingen av midler; ikke mer eller mindre tilfeldige kriterier som er utarbeidet av statlige byråkrater uten kontakt med og forståelse for virkelighetens verden.

Alle statlige påbud og reformer (som samhandlingsreformen) må fullfinansieres. Fordelingsnøkkelen til kommunene må endres, slik at tilskuddene blir mer forutsigbare, rettferdige og bedre tilpasset den enkelte kommunes situasjon.

Nord-Odal SV vil ta initiativ til et snarlig møte mellom ordfører, administrasjon og politikere og vår representant i stortingets kommunalkomite, Karin Andersen.

Vi tillater oss også å legge fram følgende forslag for kommunestyret: Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon i Nord-Odal – og store deler av kommune-Norge for øvrig – ber kommunestyret ordføreren innkalle til et møte med samtlige politiske partier for å drøfte mulighetene for et felles framstøt overfor Regjeringa og Stortinget.

Til slutt: Sjøl om mye akkurat nå fortoner seg tungt og vanskelig, er jeg ikke tvil om at Nord-Odal også i åra som kommer – for alle aldersgrupper – vil være en svært god kommune å leve i. Snart snur sola!