NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 28. 04. 2015 13:58

Skepsis til kommunesammenslåing


Uttalelse fra årsmøtet 10. februar 2014

Den nye regjeringa, med støtte langt inn i Arbeiderpartiets rekker, har satt fortgang i arbeidet med en storstilt kommunereform. Målet er langt færre og større kommuner. I vår region har blåblå ordførere og politikere tatt til orde for å utrede én stor Glåmdalskommune med 53.000 innbyggere; ti ganger Nord-Odals størrelse i dag.

Nord-Odal SV er svært kritisk til argumentasjonen. Vi stiller oss tvilende til de påståtte fordelene og savner dokumentasjon på at storkommuner gir bedre økonomi og bedre tjenestetilbud til innbyggerne enn mindre folkerike kommuner. Tvert i mot viser mange undersøkelser at innbyggere i mindre kommuner både trives bedre og er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn innbyggere i større kommuner.

Nord-Odal SV mener det er grunn til å vri på ordbruken og snakke om stordriftsulemper og smådriftsfordeler. Vi tror på nærhet, trygghet, oversikt og medinnflytelse. Store enheter innebærer større avstand til ledere; det blir mer byråkrati og vanskeligere for den menige innbygger å nå fram i systemene. Mulighetene for innflytelse i lokalpolitikken blir sterkt redusert. Med andre ord: Lokaldemokratiet blir ytterligere svekket. Større kommuner øker dessuten risikoen for konkurranseutsetting og privatisering. Ut fra dette er det naturlig at NHO er en aktiv pådriver for kommunesammenslåinger.

Erfaringer fra Danmark, som har gjennomført en stor kommunereform, viser at lokaldemokratiet svekkes og byråkratiet vokser. Reformen har heller ikke medført bedre kommuneøkonomi og bedre tjenester.

Svært mange norske kommuner går på sparebluss. Det må prioriteres knallhardt, og det må kuttes i tjenestetilbudet. Ytterst nødvendige investeringer og vedlikehold av felleskapets verdier må utsettes. Dette går ikke minst ut over eldre og sjuke, og unger får et dårligere tilbud, både på skolen og i fritida.

Dagens inntektssystem for kommunene gir urimelige forskjeller mellom kommunene. Skattesvake kommuner, som ofte også har en godt voksen og omsorgstrengende befolkning, straffes hardest. Vi må ta til motmæle mot rikspolitikere som – mot bedre vitende – hevder at de har styrket kommunene med x antall milliarder kroner når dette langt fra dekker økningen i lønns- og pensjonsutgifter – med påfølgende smertefulle kutt i tjenestene som konsekvens. Samtidig prater de samme rikspolitikerne om hvor viktig det er å styrke lokaldemokratiet og overlate enda flere oppgaver til kommunene…

Nord-Odal SV vil arbeide for at fordelingsnøkkelen til kommunene blir endret, slik at tilskuddene blir mer forutsigbare, rettferdige og bedre tilpasset den enkelte kommunes situasjon. Alle oppgaver og reformer som staten pålegger kommunene (som samhandlingsreformen) må fullfinansieres.

I et rikt land som Norge burde det være behovene til folk som skal styre fordelingen av fellesskapets midler; ikke mer eller mindre tilfeldige kriterier som er utarbeidet av statlige byråkrater med liten forståelse for og kontakt med virkelighetens verden i bygde-Norge.