NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 18. 12. 2015 13:52

Her, på plenen mellom banken og kommunehuset, er det nye bank- og bibliotekbygget tenkt plassert.
 
 
Nøkternt, realistisk og godt

– Dette er et nøkternt, realistisk og godt forslag, sa Gunnar Nygård på vegne av SV i budsjettdebatten i kommunestyret torsdag 17. desember. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV la fram et felles forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for årene 2016 til 2019. Samarbeidspartienes forslag ble vedtatt mot Høyres tre stemmer.

Gunnar benyttet anledningen til å takke rådmann og den øvrige administrasjon for et godt grunnlag for partiene, og han takket spesielt Aps Lasse Weckhorst for å ha gjort hovedtyngden av budsjettarbeidet. Det var også Lasse som presenterte forslaget i møtet.

Etter avstemmingen er det klart at ombyggingen av Milepelen settes i gang, og det er også vedtatt å gå videre med planene for bank- og bibliotekbygg i samarbeid med Odal Sparebank. Investeringsmidler for dette prosjektet er lagt inn i økonomiplanen for 2017 og 2018. Høyre gikk i mot og mente at kommunen ikke har råd til disse investeringene. Både ordfører Lise Selnes og Gunnar imøtegikk dette.

– Må satse offensivt

– Tida er inne for å satse offensivt! Vi scorer ikke mål ved å legge oss bakpå, slik Høyre gjør. Vi tror at disse investeringene vil gi ringvirkninger i form av flere arbeidsplasser, flere innbyggere og dermed økte skatteinntekter. Vi støtter næringslivet, vi forsterker den positive effekten Milepelen har for kulturlivet, vi gir biblioteket nye muligheter og vi sikrer at banken beholder hovedkontor og mange viktige arbeidsplasser på Sand. Vi investerer også i ungdommen ved at kunstgrasprosjektet i Dalen nå kan bli fullført, sa Gunnar.

Psykolog og lærlinger
Gunnar var også glad for at kommunen oppretter en 50 % prosent psykologstilling, og ikke minst for at det nå satses på lærlinger. Alle partiene gikk inn for at det tas inn to nye lærlinger i 2016, og ytterligere to i 2018.

– Nå kan vi omsider nå opp til det målet kommunestyret satte for mange år siden med én lærling per tusen innbyggere. Dette har SV kjempet for i mange år, sa Gunnar.

I møtet ble det også vedtatt å retaksere eiendomsskattegrunnlaget i 2016, men det ble ikke tatt stilling til hvilken promillesats og eventuelt bunnfradrag som skal benyttes ved utskriving av skatten fra 2017.

I motsetning til Høyre har ikke samarbeidspartiene brukt eiendomsskatt fra eventuell vindkraft til saldering av økonomiplanen i årene 2017 til 2019. Dette ble begrunnet med at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet både til prosjektet i seg sjøl og til den type eiendomsskatts fortsatte eksistens.

Bred enighet

Selv om Høyre var uenige på noen punkter, la Lasse Weckhorst fram en oversikt som viste at alle fire partiene hadde sammenfallende syn på 29 punkter i investeringsbudsjettet og på 30 punkter i driftsbudsjettet for 2016.

Vindkraftsaken kommer opp igjen
Etter at Høyre fikk med seg et tilstrekkelig antall representanter (13 av 24), er det klart at vindkraftsaken vil komme opp til ny behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte i januar.

Da kommunestyret avga sin høringsuttalelse for vel to år siden var det et knapt flertall mot prosjektet. Høyre var den gang en del av flertallet. Nå mener partiet at E.ON har lagt fram et lang bedre økonomisk tilbud til kommune, og at saken derfor må tas opp igjen.

Styret i Nord-Odal SV hadde i forkant av møtet vedtatt å fristille sine representanter. I likhet med Høyres tre og et flertall av Aps representanter støttet Per Norheim forslaget om ny behandling, mens Gunnar Nygård gikk i mot sammen med Senterpartiets gruppe og åtte fra Ap.

Enstemmig vedtak om asylmottak
Forslaget om å gi UDI tilbud om et kommunalt drevet asylmottak for inntil 70 personer ble enstemmig vedtatt. Mottaket, som er tenkt plassert i ledige lokaler i Thorvald Meyers Minde samt i tre andre sentrumsnære boliger, kan være i drift fra månedsskiftet mars-april 2016.

– Det er fornuftig at kommunene sjøl etablerer og drifter asylmottak. Det sikrer at et eventuelt overskudd kommer tilbake til fellesskapet. Vi kan ikke lukke verken øyne eller grenser; også vi i Nord-Odal må være med i den store nasjonale dugnaden. Vi må sørge for at tilstrekkelige ressurser settes inn, ikke minst frivillige – og vi stoler på at integreringsforliket på Stortinget i går sikrer kommunene full kompensasjon for ekstrautgiftene. Informasjon – eller «kommunikasjonsstrategi» som det står i vedtaket fra formannskapet – er viktig.

Medmenneskelighet og varme
– Men vi må ikke glømme å ha med oss hjertet – det viktigste er at vi møter folk, uansett bakgrunn og ballast, med medmenneskelighet og varme, sa Gunnar under behandlingen av saken.

Ordfører Lise uttrykte stor tilfredshet over at vedtaket var enstemmig. Det ble også enstemmig vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2016.