NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 28. 04. 2015 09:18

Karin Andersen besøkte Marius Kristiansen og Småbruket bokollektiv i april 2013.Regjeringa
diskriminerer
utviklingshemmede


Sosialistisk Venstreparti vil stoppe regjeringas forslag om at arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal overføres fra statlig nivå (NAV) til kommunene.

Av Gunnar Nygård


Forslaget skaper stor usikkerhet for mange. I Nord-Odal vil arbeidsplassene til 20 VTA-ansatte ved NIPRO kunne bli direkte berørt av endringen. Vår stortingsrepresentant Karin Andersen har engasjert seg i saken, og Nord-Odal SV vil ta saken opp i sitt styremøte onsdag 29. april.

Bildet: Karin Andersen besøkte Marius Kristiansen og Småbruket bokollektiv i april 2013.

I forbindelse med kommunereformen har regjeringa i ei melding til Stortinget foreslått at ansvaret for finansieringen og forvaltningen av ordningen med varig tilrettelagt arbeid skal overføres fra staten til kommunene. I dag dekker staten gjennom øremerkede midler om lag 80 prosent av kostnadene per plass, mens kommunen dekker det resterende. Regjeringa ønsker nå at de statlige midlene skal legges inn i det ordinære rammetilskuddet til kommunene.

Karin Andersen mener at staten løper fra ansvaret, og hun frykter at mange av disse arbeidsplassene kan forsvinne. Andre aktivitetstilbud kan tilsynelatende være billigere for kommunene, og en fra før utsatt gruppe vil måtte konkurrere om midler med andre gode kommunale formål, som barnehage, skole og sjukehjem.

Direkte diskriminering
– For lokalsamfunnet vil dette være et stort tap, og det er direkte diskriminering av de utviklingshemmede. Jeg er sjokkert. Forslaget fra regjeringen er uforståelig, og jeg ber om at det skrinlegges øyeblikkelig, sier Karin.


NIPRO Nord-Odal gir i dag arbeid til 20 psykisk utviklingshemmede under VTA-ordningen. I glåmdalskommunene er det til sammen 124 VTA-arbeidsplasser, og på landsbasis er det i overkant av 9000.

– Et stygt løftebrudd
– Den nåværende ordningen har fungert godt i mange år, og det vil være å ta et langt steg bakover til fortida om den nå skal endres. Dette er et utrolig stygt løftebrudd fra Fremskrittspartiet som har statsråden, og det er å ta oss mange tiår tilbake i utvikling og gjeninnføre diskriminering av utviklingshemmede, sier Karin.


Hun reagerer også på ordlyden i stortingsmeldinga, der regjeringa ikke omtaler VTA som «arbeid», men som «sysselsetting» og «aktivitet».

Strider mot FN-konvensjonen
SV mener mennesker med utviklingshemming skal ha rett til arbeid slik som andre. Da må de, som alle andre, være omfattet av statens arbeidsmarkedspolitikk. I 2013 undertegnet Norge FN-konvensjonen, som også omhandler mennesker med utviklingshemming, og der det slås fast at de har samme rettigheter til deltagelse i arbeid som alle andre. Dette må staten må legge til grunn for politikken.


– Jeg utfordrer alle kommunepolitikere, pårørende og organisasjoner om å stoppe regjeringas planer om å sette arbeidsplassene til utviklingshemmede i spill landet rundt, sier Karin.

NFU og ASLV reagerer sterkt
Norsk Forbund for Utviklingshemmede reagerer sterkt. «Forslaget er en diskriminerende nedvurdering av arbeidsinnsatsen overfor mennesker med utviklingshemning», heter det i en uttalelse fra forbundet. Les mer her

Også i vekstbedriftene er reaksjonen sterk. Tidligere statsråd, høyremannen Victor Normann, er styreleder i vekstbedriftenes organisasjon ASLV. Han sier det slik i en uttalelse fra organisasjonen: «Det har vært bred enighet i Norge om at arbeid skal være et statlig ansvar. Om staten fraskriver seg dette ansvaret for de som trenger det mest, betyr det at vi innfører et A-lag og et B-lag i norsk arbeidsliv. Utviklingshemmede og andre med behov for bistand vil igjen havne nederst ved bordet og risikere at den soleklare retten alle andre har til arbeid, ikke lenger gjelder for dem. Det finnes bare ett ord for dette – diskriminering».

Kartlegger behovet
VTA er arbeid til mennesker med utviklingshemning eller andre sammensatte utfordringer som gjør at det er vanskelig å få jobb. De har uføretrygd, men stor arbeidskapasitet når arbeidet blir tilrettelagt. SV har jobbet for å få kartlagt behovet, for det er ingen systematikk i å registrere behov for VTA arbeidsplasser verken i NAV eller i kommunene. I Nord-Odal er behovet langt større enn det nåværende tilbudet ved NIPRO.
 

Betyr mye for lokalsamfunnet
I vekstbedriftene utføres det mye nødvendig og meget godt arbeid i mange lokalsamfunn, og der blomster arbeidsgleden og viljen til å stå på. Bedriftene har underleveranser til industri, de utfører ulike servicetjenester i lokalmiljøet som vedproduksjon, catering, kafedrift og mye, mye mer. Blant annet har NIPRO nylig startet vaskeri. NIPRO er en viktig servicebedrift i bygda, og arbeidsplassene er helt umistelige både for de som jobber der og for lokalsamfunnet.


For noen år tilbake gjorde Norges Handelshøyskole en større utredning om hva som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt når det gjelder dagtilbud og VTA-plasser. Konklusjonen var klar: Det mest lønnsomme var satsingen knyttet mot varig tilrettelagt arbeid, altså inn mot arbeidslivet.

– Dette forteller meg at det er viktig å ivareta det tiltaksnivået vi har på området, sier Karin. Både hun og Nord-Odal SV vil bruke mye tid på denne saken utover våren.

Også frivilligsentralene
På tilsvarende måte som for VTA-ordningen, ønsker regjeringa å overføre ansvaret for frivilligsentralene til kommunene. Organisasjonen Norges Frivilligsentraler går sterkt i mot forslaget. Les mer