NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 11. 02. 2015 19:50


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
11. 02. 2015 19:50

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Uttalelser fra årsmøtet
På årsmøtet 10. februar ble følgende politiske utalelser vedtatt:

Lærernes faglige frihet må styrkes
– Den stadig mer omfattende testkulturen i skolen står i veien for læring. Skolen trenger en verdimobilisering og en tillitsreform, der elevene ses som hele mennesker og lærernes faglige frihet styrkes, mener SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.
     Han får full støtte av årsmøtet i Nord-Odal SV. I en uttalelse sier lokallaget at testfokuset må dempes, og at lærerne må få større frihet til å bruke sitt faglige skjønn i klasserommet. Testkulturen i skolen står i veien for læring, og det må legges større vekt på andre verdier enn de som måles og rangeres i PISA-undersøkelser og nasjonale tester. Vi må løfte yrkesfagene mer fram i lyset. Norge trenger flere håndverkere, og vi trenger flere helsearbeidere.
     Nord-Odal SV støtter forslaget om en nasjonal norm for lærertetthet i skolen. Dette ble lagt inn i SVs alternative statsbudsjett for 2015 og vil gi Norge nærmere 3000 nye lærere.
 
Bemanningsnorm i eldreomsorgen
Årsmøtet i Nord-Odal SV tar til orde for en bemanningsnorm i eldreomsorgen. Mer bruk av øremerkede midler fra staten vil sikre innbyggerne i alle kommuner et bedre tilbud. Skal vi kunne gi en enda bedre eldreomsorg, trenger vi ganske enkelt flere faglærte hender. De ansatte må vite at de får trygge og gode arbeidsvilkår, hele stillinger og ei anstendig lønn, heter det i uttalelsen.
 
Lokalsjukehusene må styrkes
Nord-Odal SV støtter det tverrpolitiske initiativet for å opprettholde akutt- og fødefunksjonene ved Kongsvinger sjukehus. Et enstemmig årsmøte er sterkt kritisk til den stadig mer omseggripende gigantomanien innenfor helsesektoren. Det må være et mål å styrke lokalsjukehusene, ikke å fjerne viktige, gode tilbud som gir trygghet for innbyggerne. 
 
Palestina må anerkjennes som en selvstendig stat
Nord-Odal SV mener at tiden er inne for at Norge må anerkjenne Palestina som en egen stat. Israel og Palestina må være likeverdige forhandlingsparter for å oppfylle FNs delingsplan fra 1947.
     Problemet er Israels vedvarende okkupasjon, og de facto skrittvise annektering, av palestinsk land. Dette er en politikk som frarøver palestinere grunnleggende rettigheter og er klart i strid med folkeretten.
I 1947 hadde Israel behov for anerkjennelse fra det internasjonale samfunnet for å stå på like fot med sine arabiske naboer. På samme grunnlag mener vi at Palestina nå må anerkjennes som selvstendig stat. Anerkjennelse vil i denne prosessen bidra til likevekten som partene trenger for å framforhandle en løsning.
 
Nei til innføring av ny postlov
Årsmøtet i Nord-Odal SV tar sterk avstand fra regjeringens forslag til en ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv.
     Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, vil det innebære dyrere og dårligere posttjenester i distrikts-Norge. Det blir med andre ord ikke lenger likeverdige tjenester til lik pris over hele landet. Det som tidligere har vært et spleiselag vil bli erstattet av et markedsstyrt system til fordel for de tettest befolkede områdene, særlig i det sentrale østlandsområdet, mens folk i resten av landet må betale maksimalpris.
     Overskuddet havner hos private aktører, mens staten må gå inn med subsidier for å opprettholde tilbudet utover i distriktene. Erfaringer fra land som allerede har liberalisert markedet bekrefter dette, heter det i en uttalelse fra årsmøtet.