NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 08. 09. 2015 22:55

 
Planene for ny bru over Juråa i Knapper må hentes fram igjen, mener Hedmark SV og Nord-Odal SV. Her er (f.v.) Bjørnar Tollan Jordet (1. kandidat på på fylkestinglista), Per Norheim (5. kandidat på fylkestinglista) og Gunnar Nygård (1. kandidat på kommunevalglista).  
SV satser på buss, bane og veg i Odalen

Den kommende fireårsperioden vil Sosialistisk Venstreparti, både på fylkesplan og lokalt i odalskommunene, arbeide aktivt for å styrke kollektivtrafikken på veg og bane. Det er også et stort behov for å øke standarden på mange fylkesvegstrekninger. Samtidig ønsker vi økt satsing på gang- og sykkelveger, noe som er viktig for framkommelighet, trivsel, sikkerhet og folkehelse.

SV vil øve et aktivt påtrykk mot fylkeskommunen, Hedmark Trafikk, Statens Vegvesen og kommunene for å få gjennomført flere viktige prosjekter.

Brua over Juråa
Nord-Odal SV vil ta initiativ til en utbedring av fv 266 i Knapper. Brua over Juråa er smal og svært trafikkfarlig, og det er på høg tid at det børstes støv av planene fra 1985 om å flytte brua et par hundre meter lenger sør. Trafikken er stor; private målinger viser at døgntrafikken ligger mellom 1000 og 1500 biler. Oppsitterne ved vegen priser seg lykkelige for at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker. Gjennom mange år har de prøvd å påvirke myndighetene til å gjøre noe, men hittil uten resultat.
 
Opprusting av fv 24 og fv 181
På et møte i Vegforum Innlandet på Elverum lovte samtlige partier i fylkestinget at fv 24 fra Stange via Sand til Skarnes skal løftes opp i planbunken og legges inn i handlingsplanen for fylkesveger fra 2017. Vegen trenger en omfattende opprustning på strekningen Sand-Skarnes for å kunne fungere som en god regional hovedveg. Fv 181 fra Sand til Eidsvoll, en strekning der trafikken øker sterkt, må også oppgraderes og utbedres. Dette krever et nært samarbeid mellom Akershus og Hedmark fylkeskommuner.

Bedre bussforbindelser
I høst blir det satt i gang prøvedrift med bussrute mellom Sand og jernbanestasjonen i Eidsvoll. Vi vil arbeide for at den skal bli permanent og at den skal gå via Bruvoll og fengselet.  Det bør også være bedre bussforbindelse mellom Odalen, fylkeshovedstaden Hamar og Elverum. I dag er det bare tur/retur-ruter fredager og søndager. Skal du reise på andre dager, for eksempel fra Knapper til Hamar, må du reise via Kongsvinger og Elverum, en tur som kan ta godt over fem timer. For de som ikke har bil er buss dermed ikke noe alternativ.
 
Bestillingsruter
Bestillingsruter med buss har vist seg å være et vellykket tiltak flere steder i fylket. SV vil ta initiativ for innføring av dette også i odalskommunene.
 
Bedre kapasitet på Kongsvingerbanen
Selv om det nå er timesavganger på Kongsvingerbanen, er kapasiteten på banen sprengt, blant annet fordi krysningssporene er for korte. Persontogene må stoppe og vente på at de lange godstogene skal passere. Dette medfører unødige forsinkelser, ikke minst i forhold til korresponderende busser. Det har flere ganger skjedd at passasjerer som skal videre med buss til Nord-Odal har kommet for seint til siste buss klokka 20.15. Lengre krysningsspor, og på sikt dobbeltspor, er et krav fra SV.
 
Krever samme pristakster fra Skarnes som fra Eidsvoll
I dag koster en billett med toget fra Eidsvoll til Oslo 90 kroner. Reisetiden 34-35 minutter. Fra Skarnes til Oslo, omtrent samme strekning, og med en reisetid på 1 time og sju minutter, koster det 179.  SV krever at NSB må ha samme takster uansett hvilket fylke du reiser fra. Mange pendlere reiser nå med bil til Årnes og tar toget derfra. Et 30-dagerskort er over 1000 kroner billigere fra Årnes enn fra Skarnes. Det er uholdbart. Fylkesgrensen skal ikke være et trafikkhinder. Det er også et ønske om en skyttelbuss for pendlere mellom Sander, Disi og Skarnes. Sør-Odal SV vil også være en pådriver for å få fortgang i arbeidet med en ny og sikker fotgjengerundergang ved stasjonen på Skarnes.

Les hele programmet vårt her!