NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 09. 2016 17:33 | TIL HOVEDSIDEN

Stem for at Nord-Odal skal bestå som egen kommune!
Nord-Odal SV mener at kommunen vår er best tjent med å bestå som egen kommune. Vi mener at en sammenslåing ikke vil føre til bedre tjenester for Nord-Odals innbyggere.

Vi har sett svært få saklige og godt dokumenterte argumenter for at større kommuner gir bedre tjenester til innbyggerne enn mindre kommuner gjør. Forskning viser faktisk at det motsatte er tilfelle: Innbyggerne i mindre kommuner er mest tilfreds med kvaliteten på tjenestene.


ET LUFTSLOTT
Vi ser kommunereformen som et Soria Moria, et luftslott bygget for sentralisering og privatisering. Direktør Petter Furulund i NHO Service sa i april 2014 at «Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester. Større kommuner gir bedre muligheter for private velferdsbedrifter».

SENTRALISERING
Vi tar sterk avstand fra høgresidas gigantomani og sentraliseringsiver, enten det gjelder sjukehus, politidistrikter, skoler, NAV-kontorer, landbruk eller kommuner. Med for store enheter mister vi lett oversikt, og ansvar blir pulverisert.

16- og 17- åringer har stemmerett
Alle som er født før 1. januar 2001 (NB: ikke 2000 som det står i løpeseddelen) har stemmerett. Det innebærer at også 16- og 17-åringer kan delta i folkeavstemmingen.

Stem via Internett
For aller første gang i Nord-Odal kan du nå også stemme via Internett. Fra og med mandag 5. september til og med fredag 9. september kan du via kommunens hjemmeside logge deg inn på en egen nettside ved hjelp av din bank-ID og avgi stemme der.

Her finner du viktig informasjon:

INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Erfaring viser at kommuner kan samarbeide godt på mange fagfelt. Det er mange modeller for det; blant annet interkommunale virksomheter – som høgresida viser en nærmest panisk redsel for. De er imidlertid like utbredt i store kommuner som i mindre. Behovet for interkommunale selskaper og andre samarbeidsformer vil være til stede også i en Odal kommune.
Når det gjelder behovet for større fagmiljøer, har forskningsstiftelsen Fafo vist at utfordringer med å skaffe fagkompetanse i kommunene ikke har med størrelsen å gjøre. Mangel på fagpersonell rammer også de store kommunene.

INGEN KONKRETE TALL
Vi har opplevd et uforsvarlig og sterkt tidspress ved at grunnleggende forutsetninger for reformen ikke har vært godt nok utredet. Regjeringspartiene kritiserer oss i kommunene for å ha somlet. Men sjøl har de ikke maktet å gi oss konkrete tall for økonomien og en oversikt over hvilke nye oppgaver kommunene skal få. Vi vet ennå altfor lite om de økonomiske konsekvensene. Tallene og vilkårene har stadig blitt endret, og oppgavemeldinga er først nå i sommer sendt ut til høring. I tillegg kommer nå også en større regionreform med ukjente konsekvenser.

KOSTBAR OG LANGVARIG OMSTILLINGSPROSESS
Før reisverket er ferdig, mener regjeringa at vi skal legge på takstein. Vi risikerer å måtte tvangsgiftes og flytte inn i et uferdig hus. Et giftemål med sørodølingene vil – som bryllup flest – blir svært kostbart og føre oss inn en langvarig omstillingsprosess med svært usikre konsekvenser. Da har jeg mer sans for ungdommene på Skarnes videregående som avviste ekteskap og heller ville at Nord-Odal og Sør-Odal kunne være kjærester. Da kan vi bo hver for oss og være sammen når vi synes det passer.
 
SVEKKET LOKALDEMOKRATI
«Dette er en stor demokratireform», sier statsråd Sanner og hans likesinnede. Da definerer de begrepet demokrati på en helt annen måte enn det vi gjør. Med større avstand mellom grasrota og de som styrer, svekkes engasjement og påvirkningsmuligheter. «Det lokale folkestyret vil kunne opprettholdes ved bruk av grendeutvalg», sier de som vil ha store kommuner. Jeg er redd ansvarsområdet til slike utvalg vil begrense seg til å velge julenisse til julegrantenninga og bestemme ruta for 17. mai-toget.
 
LANDSOMFATTENDE MOTSTAND
Motstanden mot reformen er stor over hele landet, og vi ser nå at den nå har sporet av flere steder langs Sanners skinnegang. Sju av ti kommuner har så langt sagt klart nei til sammenslåing. Her hjelper det heller ikke med dobbeltspor.

RISIKERER REDUSERT AKTIVITET PÅ SAND
Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark – og svært mange med ham – er redd for at kommunereformen vil ødelegge store deler av distrikts- og bygdebyene. Kompetansearbeidsplassene i de områdene som mister sine kommunesentre vil kunne forsvinne. Dette mener Jensen vil føre til en sterk sentralisering av bosettingsmønsteret i Norge. Erfaring fra tidligere kommunesammenslåinger viser at vi har grunn til å frykte at virksomhet på Sand, som et tidligere kommunesentrum, på sikt kan bli redusert eller helt nedlagt.
 
RISIKERER TVANGSSAMMENSLÅING
Hvis vi velger å stå alene, risikerer Nord-Odal å bli utsatt for rene tvangstiltak i form av økonomisk sulteforing fra regjeringa. Dermed er frivilligheten fjernet fra reformen, stikk i strid med det som et stortingsflertall vedtok i 1995.

LOKAL STOLTHET OG IDENTITET
I det åpne møtet om kommunereformen 23. mai, sa kommuneeksperten Per Gunnar Stensvaag følgende: «En robust kommune er ikke nødvendigvis en stor kommune, men en der det hersker en sterk lokal stolthet og identitet med derav følgende initiativ, der samhandlingen er god innad, og tjenestene oppfattes som trygge og gode, og dugnadsånden og lokal medbestemmelse råder. Utviklingen i nylig sammenslåtte kommuner motsier i stor grad reformfantastenes argumentasjon».
 
«FELLESPLATTFORMEN» LITE VERDT
Det er verdt å merke seg at «fellesplattformen» er verken juridisk eller politisk bindende. Så fort det er konstituert i januar 2020, kan det nye kommunestyret (med en uviss politisk sammensetning) vedta å følge helt andre spor ut fra plattformen.
 
ENGASJER DEG – BRUK DIN STEMME!
Nord-Odal SV vil følge det rådet vi får fra innbyggerne, og vi oppfordrer alle til å engasjere seg i den viktigste politiske saken i Nord-Odal kommunes historie.