NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 26. 01. 2016 20:13

Kommunestyret sa ja til vindkraft
Med klart flertall, 19 mot 6 stemmer, sa kommunestyret ja til E.ONs vindkraftprosjekt på Sognkjølen og Engerfjellet.

Vedtaket sendes nå til Olje- og energidepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen om konsesjon for E.ON i løpet februar. Dersom OED sier ja, vil E.ON om noen måneder ta den endelige beslutningen om utbygging.

Under avstemmingen var det Senterpartiets fire, samt Håkon Lishaugen og ordfører Lise Selnes fra Ap som stemte mot. SVs to, Arild Hovden og Gunnar Nygård, stemte begge for utbygging.

Les mer i Glåmdalen

Under kan du lese innleggene som Arild og Gunnar holdt under debatten.

ARILD: Gjennom de årene jeg har bodd her i Nord-Odal har jeg lagt spesielt merke til bruken av et par uttrykk Det første :"odøling og verdensborger" som er et utdanningsstipend fra banken. Uttrykket er så positivt ladet og formidler egentlig langt mer enn det som banken legger i det.

Vi er en del av en global helhet enten vi vil eller ei. Og i den forbindelse vises det klart og tydelig gjennom klimatoppmøte i Paris hvilke scenarier vi kan vente oss, hvis ikke alle deltar i utviklingen av fornybar energi.
Det har vært alt for lite fokus på de store klimaspørsmålene i denne debatten. For meg er dette det viktigste punktet i min avgjørelse.

En utbygging vil også selvsagt gi kommunen et sårt tiltrengt økonomisk tilskudd i kommunekassa, selvom jeg ikke tror det vil være i nærheten av det som EON  har reklamert med. Det andre uttrykket er det gamle slagordet for kommunen vår. Det har også påvirket mitt standpunkt " grip mulighetene".

Jeg ønsker en kommune som våger å satse. Jeg ønsker en kreativ og positiv kommune som er villig til å snu alle stener i kampen for at kommunen skal være et godt sted å bo. Et godt sted å flytte til. Uavhengig av hva du har i inntekt så skal det være mulig å både bygge og bo her i denne bygda. Denne vindkraftutbyggingen vil være en av disse prosjektene som kan bidra til dette.

Vi vil bli en aktiv og positiv deltager i den globale tilværelsen vi lever i. Vi blir bokstavelig talt odølinger og verdensborgere alle sammen. Men uansett resultat idag så ønsker jeg at vi skal stå sammen, min stemme kommer til å være JA idag.

GUNNAR: I kommunestyrets julemøte stemte jeg i mot å åpne saken på nytt. For meg var den fortsatt en «ikke-sak». Kommunestyrets flertall mente noe annet. Saken kom opp igjen, og som folkevalgte er vi forpliktet til å behandle den seriøst og grundig.

Vi burde ha fått de nye innspillene fra E.ON, grunneierne og Høyre tidligere, så vindkraft kunne blitt en sak i valgkampen. Da var den en ikke-sak, også for Høyre. Men jeg synes vi skal la partipolitikken ligge; til det er denne saken altfor viktig. Vi skal gjøre et valg som kan få store konsekvenser for kommunen langt inn i framtida.
Vi i SV har brukt svært mye tid på å hente inn ny og oppdatere oss på gammel informasjon. Vi har hatt møter – gode møter – med partene på begge sider, og vi har fått informasjon fra mange ulike kilder. Vi har blant annet erfaringer i flere kommuner som allerede har vindkraftverk. Sjøl har jeg gått gjennom konsekvensutredningen og konsesjonsvilkårene på nytt. Jeg har – etter beste evne – forsøkt å hente ut pålitelige og relevante fakta fra en svært stor dokumentmengde. Dette har vært krevende jobb. Med dette som grunnlag har jeg prøvd å se hva som er nytt i forhold til hva vi visste høsten 2013.

Som i 2013 har det vært frustrerende å se at oppfatningen blant de som mener seg å være eksperter spriker. Jeg har heller ikke nå funnet enkle, entydige sannheter når det gjelder vindkraft og konsekvenser for natur, klima og samfunnsøkonomi.

Jeg har stor respekt og forståelse for synspunktene til La skogen leve og andre motstandere, men jeg deler ikke argumentasjonen om visuell forurensning og rasering av naturen. Områdene som blir berørt vil tvert imot bli tilgjengelig for flere, og de som ønsker å oppleve uberørt natur har fortsatt muligheter til det mange andre steder i bygda.

De nye innspillene fra E.ON om blant annet skianlegg og undervisningsopplegg er positive. Det samme er tilbudet fra grunneierne om et fond som barn og ungdom kan få glede av. Nå har vi også fått klare signaler fra kilder på Stortinget om at regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatten på verker og bruk ikke får flertall, og dermed er kommunen sikret betydelige inntekter. En retaksering etter 10 år kan riktignok redusere inntektene noe, men likevel vil kommunen være sikret en rimelig kompensasjon.


Jeg er positiv til grønn energi, inkludert vindkraft. Jeg mener at alle, også vi nordodølinger, må være med å ta ansvar for miljøet for generasjonene som kommer etter oss, ikke bare våre egne etterkommere – klimasolidaritet må omfatte hele verden, Nord-Odal inkludert. Dette ble enda klarere for meg etter klimatoppmøtet i Paris. Vindkraft vil ha stor betydning miljømessig i årene som kommer – sjøl om lønnsomheten akkurat nå er låg. 
I tillegg til det ser jeg svært mange positive muligheter som en eventuell utbygging vil gi grunneiere, kommune og innbyggere. Jeg er behersket optimist når det gjelder muligheter for vindkraftturisme / undervisning / forskning, og ringvirkninger for eksisterende næringsliv. Økte skatteinntekter kan gjøre det mulig å nedbetale kommunal gjeld, etablere et solid næringsfond og redusere eiendomsskatten for boligeiendommer.

Det oppstår lett motstand i forbindelse med store utbyggingsprosjekter, enten det gjelder veger, kraftproduksjon eller annen industri i et lokalsamfunn. Noen vil nødvendigvis måtte ofre noe og bli skadelidende når virkningene av et prosjekt skal veies opp mot fellesskapets og storsamfunnets interesser. Det må vi akseptere.

Til sist: Viktige innvendinger som angår blant annet anleggsarbeider og andre naturinngrep blir ivaretatt av NVE gjennom konsesjonskravene og detaljplanen som skal utarbeides i tett dialog med kommunen.

Sist tvilte jeg meg fram til et nei-standpunkt. Nå har jeg tvilt meg fram til et «ja». Hensynet til hva som tjener innbyggerne våre best på lang sikt veier tyngst. Jeg støtter rådmannens innstilling.