SV I ODALEN

SIST OPPDATERT: 06. 09. 2017 18:43 | TIL HOVEDSIDEN

Regjeringen må avskiltes; ikke lærerne

Av Sigrun Kristoffersen (Sør-Odal SV) og Gunnar Nygård (Nord-Odal SV)

En rykende fersk undersøkelse som Utdanningsforbundet har gjennomført, og som refereres i Klassekampen 5. september, viser at over seksti prosent av lærerne som er spurt sier de har mindre tid til oppfølging av elevene nå enn for tre år siden. Det er en svært bekymringsfull utvikling.
 
For å gi elevene bedre oppfølging og støtte, vil Sosialistisk Venstreparti fjerne overdreven kontroll og detaljstyring i skolene. Lærerne må vises tillit; de må få handlingsrom og ikke minst tid til å skape en undervisning mer tilpasset den enkelte elev. SV vil avbyråkratisere lærerrollen og i samarbeid med skolen og de ansatte utarbeide en tillitsreform som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper. Vi vil også innføre en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå, på maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.

I lang tid har det vært lagt altfor mye vekt på teoritung læring i norsk skole. For å redusere frafallet fra videregående, må det allerede i ungdomsskolen satses mer på praktisk-estetiske fag og alternative læringsarenaer, gjerne i samarbeid med lokale bedrifter. Elevene må få et tilbud mer innrettet etter den enkeltes evner og interesser. Selvsagt må elever på yrkesfaglinjene være garantert lærlingplass.

Kunnskap og læring er langt mer enn det som måles i de mange snevre teoritestene. SV tar avstand fra test- og målehysteriet som har preget norsk skole de senere år. Vi vil ha PISA-testene ut av skolen og endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Resultatene viser heller ikke nevneverdig bedring siden testene ble innført for 17 år siden. Stadig flere tester fremmer prestasjonspress framfor faktiske prestasjoner og mestring, og bidrar til et snevert syn på kunnskap.
Ved å innføre høyere kompetansekrav med tilbakevirkende kraft, har regjeringen satt flere tusen dyktige, erfarne lærere på reservebenken. Det er uhørt. Samtidig har kravet om firer i matematikk for opptak på lærerstudiet medført at flinke og motiverte ungdommer – kanskje med godt over fem i snittkarakter – ikke kommer inn. Dermed står flere studieplasser ubesatt, samtidig som skole-Norge skriker etter lærere. SV vil tvert imot stimulere til økt søkning og gjøre det viktige læreryrket attraktivt. Det er regjeringa som må avskiltes, ikke lærerne.

Den største utfordringen – etter vår mening – er at det i dag legges et alt for stort press på de unge. Det er et stort prestasjonspress i skolen og krav om vellykkethet på mange områder. I tillegg er mobbing via sosiale medier og påvirkning fra sterke kommersielle krefter faktorer som skaper utfordringer for barn og ungdom. Dette angår ikke bare skolen, men hele samfunnet.
 
Det er en skremmende økning av psykiske problemer blant ungdom. Lærere ser at selv elever i småskolen sliter. Her må det settes inn betydelige ressurser blant annet til helsesøstre i skolen og psykisk helsetjeneste i kommunene. Vi må heller ikke glemme at trivsel er grunnlaget for all læring og utvikling. Elever som ikke trives på skolen, eller som har sosiale og helsemessige utfordringer, vil slite med å tilegne seg kunnskap og tilpasse seg et stadig mer krevende samfunn. Det overordnede målet må være at ungene våre skal gå ut av skolen med nyttig, relevant kunnskap, sosial kompetanse, sjøltillit og tru på framtida. Dermed kan de få gode liv og bli positive bidragsytere til fellesskapet.