NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 23. 10. 2018 14:14 | TIL HOVEDSIDEN

Bruvoll fengsel må bestå!

Av Hilde Mari Bjørke og Gunnar Nygård
Fra vardebrenningen og markeringen for å bevare Bruvoll fengsel. Lederen i Hedmark SV, Hilde Mari Bjørke (t.v.) sammen med fengselsbetjent LKine Stensby og ordfører Lise Selnes.

Ved nedleggelse av Bruvoll fengsel vil Nord-Odal miste 50 verdifulle arbeidsplasser. De ansatte bor i Nord-Odal og omliggende kommuner. Det vil være vanskelig å finne nytt arbeid i regionen. Beskjeden om nedleggelse kom som lyn fra klar himmel på ledelse og ansatte i fengselet, og på Nord-Odal kommune. Hele bygda mobiliserer nå for å bevare fengslet og arbeidsplassene.

Mens regjeringen kutter i bevilgningene, vil SV styrke kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere kriminelle.

Bruvoll fengsel har et godt omdømme og kan vise til svært gode rehabiliteringsresultater. Fengselet holder budsjettrammene. Arbeidsmiljøet er godt. De ansatte er dedikerte og dyktige. Fortsatt drift vil etter mange parametere være samfunnsøkonomisk fornuftig. Døgnprisen ved lavsikkerhetsfengsler som Bruvoll ligger på under halvparten av tilsvarende kostnad i et fengsel med høyere sikkerhetsgrad.

Ett av argumentene for nedleggelse av Bruvoll fengsel (og flere av øvrige fengslene som er varslet nedlagt) er at soningskøen er under avvikling og at behovet for anstalter med lavt sikkerhetsnivå reduseres etter hvert som soning med fotlenke blir mer vanlig. Hittil i 2018 er bare 19 av totalt 230 innsatte vurdert som egnet til fotlenkesoning. Det vil med andre ord fortsatt være stort behov for lavsikkerhetsanstalter.

Bruvoll fengsel er viktig for Nord-Odal og Kongsvingerregionen, og er også – sammen med de andre fengslene som skal legges ned – en viktig ressurs for å løse de oppgaver kriminalomsorgen står overfor.

Kriminalomsorg må ses i sammenheng med velferdspolitikk. Rus, sjukdom, arbeidsløshet, fattigdom og liten utdannelse er store utfordringer for både kriminalomsorg og velferd. Innsatte har de samme rettigheter som alle andre i samfunnet – også under soning. Innholdet i soningen må være slik at den gir bedre muligheter for rehabilitering og vellykket tilbakeføring til samfunnet etter avtjent frihetsberøvelse.

Skole og annen opplæring er svært viktig for god rehabilitering. I samarbeid med Skarnes videregående skole gir «Bruvoll videregående» undervisning i en rekke fag og emner. Nord-Odal bibliotek har en filial i fengslet.

Det er etablert et unikt samarbeid mellom Bruvoll fengsel og Nord-Odal kommune. Innsatte gjør en formidabel jobb for kommunen og har blitt en viktig og positiv ressurs i lokalmiljøet. Grupper av innsatte har også hatt oppdrag i andre kommuner. De innsatte får på denne måten verdifull arbeidstrening og opplevelsen av å delta på en positiv måte i sivilsamfunnet, og det gir inntekter til fengslet.

Statsbygg har investert mange millioner kroner i oppgradering og vedlikehold av anlegget. Disse pengene vil være bortkastet ved nedleggelse.

Regjeringen kutter i budsjettene til domstoler og kriminalomsorg. I tillegg melder politijuristene om saker som hoper seg opp i påvente av etterforskning. Manglende kapasitet i politi og domstoler fører til langt flere henleggelser og færre domfellelser enn tidligere. NRK har dokumentert at i mer enn hver femte dom blir det gitt strafferabatt fordi politiet og rettsvesenet har brukt for lang tid. Dette bidrar i stor grad til reduksjon i soningskøen. Denne utviklingen må stoppes.

Sosialistisk venstreparti støtter de ansattes kamp for å bevare arbeidsplassene og ber Stortinget avvise regjeringens forslag om nedleggelse av Bruvoll fengsel.