NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 21. 06. 2018 19:11 | TIL HOVEDSIDEN

Varierte temaer på medlemsmøtet:
Sosial dumping, plast og borgerlønn

Arve LindemarkSosial dumping var utgangspunktet da Arve Lindemark fra Fellesforbundet besøkte medlemsmøtet i kommunehuset 19. juni for å orientere om aktuelle saker fra arbeidslivet.

Vi fikk mye nyttig informasjon, ikke minst om betydningen av å stille krav som sikrer arbeidstakernes rettigheter ved kommunale anskaffelser og utllysning av anbud.

Arve anbefalte oss å påsé at kommunen som byggherre følger den såkalte Oslomodellen. Den inneholder standardkontrakter som blant annet skal skal hindre skatteunndragelser, utnytting av arbeidskraft og sikre bruk av lærlinger.

Standardkontraktene stiller blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag, nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk, forbud mot kontant betaling og krav om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto.

FORSLAG OM REDUSERT BRUK AV PLAST
Møtet diskuterte også plastforurensning. SVs representanter, Gunnar Nygård og Per Norheim, vil i kommunestyret 26. juni fremme et forslag med oppfordring til redusert bruk av plast.

Ellers gikk vi gjennom sakskartet for nevnte kommunestyremøte, der blant mange andre saker annet kommunens årsberetning og regnskap for 2017, samt Tilstandsrapport for grunnskolen skal opp til behandling.

GI NORD-ODAL SV BESKJED!
Opplegget for nominasjon og kommunevalgkamp ble diskutert. Vi setter i gang kampanjen «Gi Nord-Odal SV beskjed» i begynnelsen av september.

Arne NevraINNLANDET SV
Det ble også orientert om arbeidet med å sy sammen ei felles fylkestingliste og et felles program med Oppland SV for det nye Innlandet SV. I Kongsvingerregionen vil SV-lagene gå sammen om folkemøter under valgkampen.

TEMAMØTER I KONSVINGERREGIONEN
Vi begynner allerede 27. september med et møte på Kongsvinger der jernbane og kollektivtrafikk blir tema. Stortingsrepresentant Arne Nevra (bildet) vil være hovedinnleder.

FIRE MILLIONER MER TIL NORD-ODAL
Det ble også tid til å presentere hovedtallene i SVs kommuneøkonomi-opplegg. Sammenlignet med tallene i regjeringens kommuneproposisjon vil SV styrke kommunene med 6 milliarder kroner. For Nord-Odal vil det si ca 4,2 millioner ekstra i frie midler, noe som tilsvarer stillinger til mellom seks og sju sjukepleiere eller helsefagarbeidere på årsbasis.

BORGERLØNN
Til siste utvekslet vi tanker og synspunkter omkring en samfunnsreform basert på borgerlønn. Det er et omfattende og komplisert tema, men vi ble enige om å gå grundigere inn i saken utover høsten for å vurdere om dette kan være en god SV-sak som kan løftes opp på et høgere plan i partiorganisasjonen.