NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 11. 02. 2019 17:30 | TIL HOVEDSIDEN

Optimisme og engasjement på årsmøtet
Det var trangt rundt bordet da Nord-Odal SV avviklet årsmøtet i Norsk Folkehjelps møtelokale på Sand 7. februar. Frammøtet var rekordstort, og etter Karin Andersens innledende orientering om den aktuelle politiske situasjonen og tips om gode saker i valgkampen, ble det en god dialog rundt bordet med en rekke spørsmål og kommentarer fra en engasjert forsamling.

– Nord-Odal SV har i løpet av det siste året fordoblet medlemstallet. Vi går inn i valgkampen sterkere og mer motivert enn noen gang. I løpet av våren vil vi gjennomføre flere «Gi oss beskjed»-møter, og vi inviterer både medlemmer og andre engasjerte nordodølinger til å komme med innspill til programmet vårt for den kommende fireårsperioden, sier leder Gunnar Nygård etter møtet.

Karin kom rett fra Stortinget. Hun tok tog til Eidsvoll og buss derfra til Sand og var svært begeistret for det nye busstilbudet. – Det viser at det går an å få til kollektivtrafikk også på bygda. SV vil jobbe hardt for et bedre tilbud med bestilllingsruter der det er for lite trafikgrunnlag for ordinære bussruter, sa hun.

Kommuneøkonomi viktig i valgkampen
Ellers var Karin innom mange saker som vil bli viktige i valgkampen. Hun viste blant annet til SVs alternative statsbudsjett for 2019, der partiet har lagt inn 6 milliarder kroner mer enn regjeringen til kommunene. Økningen er dobbelt så stor som både Senterpartiets og Arbeiderpartiets forslag. For Nord-Odal ville det gi en merinntekt på 4-5 millioner kroner.

SV vil gi kommunen mulighet til å ansette flere lærere, som må få mer tid og rom til å drive undervisning. Vi vil ha flere ansatte og mer heltid i helse og omsorg. Vi vil styrke barnevernet, vil vil satse på bibliotekene og generelt sørge for at kommunene får en større del av totalkaka. Det blir ikke kvalitet når kommunene settes på sparebluss. Vi skal bygge gode lokalsamfunn som også har gode vilkår for næringslivet. Det er viktig at vi som SV’ere ser bredden, men at vi passer spesielt godt på de som er mest vanskeligstilte, sa Karin.

Innstramminger for de mest vanskeligstilte
Karin er sterkt kritisk til regjeringens innstramminger i støtteordningene for de mest vanskeligstilte mens den sørger godt for de mest ressurssterke.

– Hvis du er rik, forutsetter regjeringen at du legger pinner i kors hvis du får mer; men hvis du er fattig, legger du pinner i kors hvis du får mindre. Ordningene for som har det mest vanskelig er blitt sterkt svekket de siste åra. Og når staten kutter, øker belastningen på kommunenes sosialbudsjett.

Stygg ordbruk stoppes ikke
Karin kommenterte også flyktninge- og asylpolitikken, det stadig tøffere arbeidslivet, og den stadig krassere ordbruken i på sosiale medier og i den offentlige meningsutvekslingen generelt. Hun nevnte spesielt FrP-politikeres dehumaniserende måte å omtale andre mennesker på, særlig flyktninger og asylsøkere.

– Rasistiske uttalelser får stå; men Erna holder kjeft og vil ikke sette ned foten. Høyre lar det skje, sa hun.

Et spleiselag for fellesskap og frihet
– Den store debatten framover vil handle om velferdstaten. Vi må være bevisste på at den er et spleiselag, og at det er fellesskap som gir frihet. Vær trygg på at vi i SV passer på kommunene, vi passer på skolene, på barnevernsbarna, på klima og miljø, på distriktspolitikken og kollektivtrafikken, sa Karin.

 
Uttalelser

Årsmøtet vedtok tre uttalelser:

Sårbar infrastuktur skader lokalsamfunnet

De siste månedene har Nord-Odal vært rammet av flere brudd i både strøm- , mobil- og bredbåndforbindelsen.
    Kabler er gravd over og trær har blåst over strømlinjer. Dette har lammet både kommunal virksomhet, næringsliv og private. Hjørnesteinsbedriften Mapei, som er avhengig av kontinuerlig produksjon, melder om tap på rundt to millioner kroner per dag strømmen er borte. En rekke andre firmaer, blant annet bank og butikker, har måttet stenge. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er store. Når all strømforsyning og kommunikasjon med omverdenen, inklusive DAB og internett, svikter, er bygda vår i krise. Det som kan være livsviktig informasjon når ikke fram til innbyggerne. Liv og helse kan være i fare.
    Hendelsene viser en total mangel på reserveløsninger både fra Eidsiva og Telenor. Dette er uakseptabelt i 2019. Nord-Odal SV oppfordrer Eidsiva og Telenor til snarest å komme med konkrete forslag til utbedringer og opplegg for robuste, alternative tilførselslinjer. Nord-Odal kommune må være en aktiv pådriver,  og våre statlige myndigheter må intensivere arbeidet med å redusere sårbarheten i infrastrukturen på nasjonal basis.
 
Norge må hjelpe flyktningene i Hellas
Nord-Odal SV støtter Flyktningehjelpens oppfordring om at Norge i påvente av felleseuropeiske løsninger bør avstå fra å returnere asylsøkere til Hellas. Flere rapporter fra leirene på de greske øyene vitner om umenneskelige forhold. Leirene er overfylte; den sanitære og helsemessige situasjonen er svært dårlig. Mange mangler tak over hodet, vinterklær og sko, og det er ikke tilbud om skole og aktiviteter for ungene. Sikkerheten er dårlig. Torturofre og alvorlig traumatiserte mennesker stues sammen uten hjelp. Vold og overgrep hører til dagens orden. 
    Norge har ressurser og kapasitet og bør også tilby seg å ta imot asylsøkere fra Hellas for å bidra til å lette presset på det greske asylsystemet. Flyktningene som befinner seg i Hellas er taperne når Europa ikke klarer å bli enige om en rettferdig ansvarsfordeling. Norge må gå foran og vise politisk, moralsk og medmenneskelig ansvar.

Uholdbare tilstander på norske vinterveger
Utenlandske vogntog skaper utrygghet på norske vinterveger. I følge forsikringsbransjen var det i 2018 1000 kollisjoner hvor utenlandske vogntog var involvert. I 80 prosent av dem fikk den utenlandske sjåfører skylda. Transportøkonomisk institutt har dokumentert at utenlandske tunge godsbiler sammenliknet med norske har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker og dobbelt så stor risiko for møteulykker. 
    I vinter har avisene vært fulle av reportasjer der utenlandske sjåfører ikke har mestret normalt norsk vinterføre og skapt til dels store trafikale problemer. Svært mange av bilene har dårlige dekk, og sjåførene mangler opplæring i og erfaring fra vinterkjøring i Norge. Kontroller har gitt skremmende resultater, og mange utenlandske vogntog har fått kjøreforbud inntil kjøretøyet er satt i forsvarlig stand etter norske regler.
    Regelverket for kabotasje (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme) må innskjerpes. Dette kan sikre bedre betingelser for en hardt rammet norsk transportbransje som vanskelig kan konkurrere med utenlandske firmaer som opererer med et kostnadsnivå langt under det norske. Sjåførenes lønninger og arbeidsvilkår kan klart karakteriseres som sosial dumping.
    Nord-Odal SV støtter Norsk Transportarbeiderforening og ber myndighetene med samferdselsminister Jon Georg Dale i spissen om å skjerpe kjøretøykontrollen ved grensene. Utenlandske sjåfører må kunne dokumentere de har nødvendige ferdigheter til å kjøre på norske vinterveger. Samtidig må bedrifter som bestiller transportoppdrag ta sitt ansvar og stille krav både til sjåførenes arbeidsvilkår og vogntogenes tekniske stand. Norske transportbedrifter må så langt det er mulig prioriteres.
 
Ei sterk og mangfoldig valgliste

Gledelig mange medlemmer hadde sagt ja til å stå på forslaget til valgliste som nominasjonskomiteen la fram. Lista ble vedtatt uten endringsforslag, og alle kandidatene ble klappet inn under ett. De tre første på lista er kumulert.
 
Karin Andersen sammen med de tre toppkandidatene: Gunnar Nygård, Berit Andersen Skogvang og Arild Hovden. (Foto: Rasmuss Haraldsen)
 

1

Gunnar Nygård

1952

2

Berit Andersen Skogvang

1961

3

Arild Hovden

1965

4

Dag Øystein Alfheim

1973

5

Randi Evensen

1961

6

Arne Brenden

1961

7

Silje Jeanett Skogvang

1994

8

Quazim Haji Aboyare

1978

9

Sylvia Skarnes

1975

10

Bjørn Ivar Lund

1987

11

Heidi Vien

1971

12

Kai Yngve Vangen

1960

13

Gunhild Norheim

1952

14

Stian Sannerud

1972

15

Rannveig Nygård

1948

16

Rasmuss Haraldsen

1971

17

Helene Dorothea Berntsen

1947

18

Kai Magne Rudshaug

1968

19

Ivar Østmodalen

1970

20

Siv E. Østmodalen Rudshaug

1970

21

Per Norheim

1947

 
Styret i 2019
Gunnar Nygård ble gjenvalgt som leder, og for 2019 består styret ellers av Per Norheim (nestleder), Kai Yngve Vangen (kasserer) og styremedlemmene Berit Andersen Skogvang, Arild Hovden, Dag Øystein Alfheim og Gunhild Norheim. Nye varamedlemmer er Randi Evensen og Rasmuss Haraldsen.