NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 14. 05. 2019 17:04 | TIL HOVEDSIDEN

Ny barnehage i Mo er en framtidsrettet og god løsning

I et innlegg i Glåmdalens Min mening-spalte 3. mai kommenterer Tor Ivar Bråten i Knapper den vedtatte barnehageutbyggingen i Mo. Han stiller blant spørsmål om det er behov for 120 plasser, slik den nye barnehagen er dimensjonert for.

Gruppelederne Lasse Juliusssen (Ap), Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) og Gunnar Nygård (SV) i kommunestyret har i fellesskap svart på innlegget.

På denne tomta nord for idrettshallen skal den nye Gardvik barnehage bygges. Byggestart er planlagt til høsten 2019.

Svar til Tor Ivar Bråten
Tilbake i 2017 ble kommunestyret kjent med at det var behov for større utbedringer av dagens Mo barnehage. Barnehagen er i tilfredsstillende stand for barna, men Arbeidstilsynet har påpekt at forholdene for de ansatte er uholdbare. De nødvendige utbedringer for å møte Arbeidstilsynets krav, ville ha beløpt seg til 6-7 millioner kroner. Samtidig er dagens Knapper barnehage heller ikke et optimalt bygg å drive barnehage i. Også der ville det ha vært behov for betydelige investeringer for å kunne drive videre. Knapper barnehage mangler blant annet ventilasjon og tilstrekkelige toalettfasiliteter. Å bruke anslagsvis 10 millioner på å utbedre disse barnehagene nå, ville løst de akutte bygningsmessige utfordringene, men ville hverken gitt nødvendig økt barnehagekapasitet, eller vært noen garanti for å unngå nye utbedringsbehov i årene som kommer.
 
Nord-Odal kommune bestilte en utredning fra Norconsult, for å se på framtidig barnehagebehov. Denne utredningen ble levert høsten 2017, og viste et økt behov for barnehageplasser i årene som kommer. Dette er både basert på fødselstall og størrelsen på de kullene vi allerede har, og SSBs framskrivninger for årene som kommer.
 
At det for kommende barnehageår er færre barn enn de siste årene, har vi vært forberedt på, og det stemmer også med Norconsults framskrivninger. Fram mot 2030 anslår imidlertid Norconsult at barnetallet vil øke til 260, mot 210 i 2019. Det er denne økningen vi planlegger for når vi nå bygger ny barnehage.
 
Det er summen av disse forutsetningene som er grunnen til at bygging av ny barnehage er vedtatt:
 
1. Til tross for lavt barnetall i 2019, er det behov for økt barnehagekapasitet fram mot 2030.

2. Dagens Mo og Knapper barnehager ville hatt behov for betydelige oppgraderinger dersom vi fortsatt skulle holdt dem i drift.

3. Uten bygging av ny barnehage i Mo, ville vi vært nødt til både å oppgradere Mo og Knapper barnehager, men også investert mer i økt kapasitet på Sand.
 
Med ny barnehage i Mo, kan vi være trygge på at vi har tilstrekkelig kapasitet framover, slik at vi fortsatt kan tilby barnehageplass «på dagen» til både eksisterende og nye innbyggere. Samtidig sikrer vi moderne og godt tilrettelagte lokaler for både barn og ansatte. Vi mener det er en bedre og mer framtidsrettet løsning, og på sikt også en bedre økonomisk løsning, enn å flikke på gamle bygg som ikke er tilpasset dagens barnehagestandarder.