NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 29. 08. 2019 16:19 | TIL HOVEDSIDEN

SV og Fagforbundet med felles initiativ:
– Vi vil arbeide for en heltidskultur i kommunen
Fra venstre: Mona Vangen fra Fagforbundet Nord-Odal, 1. kandidat for Innlandet SV Bjørn Tollan Jordet, samt Gunnar Nygård og Per Norheim fra Nord-Odal SV.
 

For Nord-Odal SV vil kampen for en heltidskultur i kommunen være en sterkt prioritert oppgave i kommende valgperiode. I det nye kommunestyret vil vi ta initiativ til at det blir satt ned ei arbeidsgruppe med mandat å finne løsninger som sikrer at alle ansatte i helse- og omsorgsetaten som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger, samtidig som bruken av midlertidige ansettelser holdes på et minimum. Hele, faste stillinger må være normen.

– Dette er en krevende utfordring som vi ikke løser over natta. Men i nært samarbeid med Fagforbundet Nord-Odal og andre fagforeninger, de ansatte og administrasjonen er det mulig å finne gode løsninger på sikt. Flere kommuner har kommet langt i dette arbeidet, sier Nord-Odal SVs førstekandidat Gunnar Nygård.

Av til sammen 360 stillinger innenfor helsevern og sosial omsorg i Nord-Odal er om lag en tredel eller 112 på mindre enn 60 prosent. Det finnes deltidsstillinger også i andre tjenesteområder i kommunen, men utfordringene er størst i omsorgsyrkene.

Glad for politisk drahjelp
– Alle kommunalt ansatte skal ha krav på stillinger som gir ei lønn å leve av og muligheter til å planlegge familielivet. De ansatte skal slippe å «shoppe» vakter for å få tilstrekkelig inntekt til seg og familien, sier Mona Vangen som er leder i Fagforbundet Nord-Odal.

– Altfor mange jobber ufrivillig deltid. Vi i Fagforbundet er glad for at vi får politisk drahjelp til å ta tak i dette. Det finnes løsninger, men en heltidskultur kan ikke vedtas over natta. Det krever langsiktig jobbing, og grunnbemanningen må styrkes, sier Mona.

Viktig for rekruttering– Kompetente medarbeidere som føler trygghet i jobben, med skikkelige, forutsigbare lønns- og arbeidsbetingelser, og som gis tid og vises tillit, sikrer høy kvalitet i samhandlingen med brukerne, sier Gunnar og legger til: – Dette er også god rekrutteringspolitikk. Når nyutdannede, unge helsefagarbeidere eller sjukepleiere kun får tilbud om små deltidsstillinger, svekker dette rekrutteringen til yrkene. Det er alvorlig, siden Norge fram mot 2035 vil mangle 60.000 helsefagarbeidere og 30.000 sjukepleiere. Behovet er stort, ikke minst på grunn av den såkalte eldrebølgen, sier Gunnar.

Nord-Odal vil vi i 2040 – etter SSBs prognoser – ha over 500 flere innbyggere over 65 år enn vi har i dag. Prosentandelen i alderen 20-64 år faller i samme tidsrom fra 55 til 51. For de eldste aldersgruppene stiger den fra 23 til 30.

Viktig for likestilling
Innlandet SVs 1. kandidat, Bjørnar Tollan Jordet følger opp: – Heltidsstillinger er viktig både for brukerne av kommunale tjenester og den enkelte ansatte. Det gir større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen og gjør at folk ikke trenger å være bekymret for hvem som gir dukker opp når vi trenger hjelp og hvor stor neste lønningsslipp blir. Det er særlig viktig å løfte fram at mange kvinnedominerte yrker sliter med mange deltidsstillinger. Dette kan skyldes flere ting, som for eksempel stor arbeidsbelastning og tunge tak, men det gir enorme utslag både for likestillingen i samfunnet. Vi må sikre et inkluderende arbeidsliv som fjerner ufrivillig deltid og løfter flere, særlig kvinner, inn i heltidsstillinger, sier Bjørnar.

Vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor
Tillit til de ansattes fagkunnskap skal erstatte unødig målstyring, byråkrati og markedstenkning. Vi går sterkt imot privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av kommunale tjenester. Nord-Odal SVs kommunestyrerepresentanter tar sitt arbeidsgiveransvar på alvor.