NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 24. 11. 2019 20:33 | TIL HOVEDSIDEN

Bygdefolket slo ring om Syningom
OVER: Ordfører Lise Selnes hadde et klart budskap til Oslo-politikerne: Syningom må få leve!
UNDER: De tillitsvalgte, Elin Køien Hansen (t.v.) og Monica Glomsås Westby, har et brennende engasjement for Syningom.

Nærmere 200 engasjerte personer møtte opp i novembermørket ved Øssvatten Vel & Bra for å gi sin støtte til bevaring av Syningom omsorgssenter søndag ettermiddag.

Med bål, fakler og flammende appeller fikk ansatte og beboere kjenne varm og sterk støtte, samtidig som det ble sendt klare signaler til politikerne i hovedstaden: Syningom må få leve!

Flere SVere var blant de frammøte. Nord-Odal SV har protestert overfor byråd Omar Samy Gamal og andre SV-kolleger i Oslo og bedt om at nedleggelsesvedtaket trekkes tilbake. Vi kan ikke akseptere at et så velfungerende tilbud skal legges ned. Vi lytter til faglige innvendinger fra ansatte, både i Oslo og på Syningom. Det er feil å stoppe virksomheten på Syningom før de planlagte tiltakene i Oslo er iverksatt.

Tverrpolitisk enighet i Nord-Odal
– Syningom er et rusfritt omsorgstilbud til de som trenger å komme seg bort fra Oslo. Det er ikke et rehabiliteringstilbud på samme måten som Oslo kommune sier de skal bruke i stedet for Syningom. Vi lokalpolitikere i Nord-Odal kjemper for alle dere som jobber på Syningom og alle dere som får et tilbud der. Tverrpolitisk og samlet står vi ved siden av hverandre og krever at Syningom skal bestå, sa ordfører Lise Selnes i sin appell.  
Lise sa at det i Oslo kommunes vedtatte rusplan ligger veldig mye bra; de ønsker å ta vare på de som trenger ekstra hjelp i de egne bydelene.

– Verdighet er hovedargumentet
– Men de har ikke begynt å bygge opp disse tilbudene i bydelene. Samtidig sier Oslo kommune at dette er ikke for å spare penger. Hvorfor må det da gjøres så fort? Slik jeg ser situasjonen, og slik jeg oppfatter møtene med ansatte i Oslo kommune som jobber med rus, er tilbudet på Syningom ganske så unikt og derfor trenger å bevares.
For Nord-Odal kommune er Syningom også viktig på grunn av arbeidsplassene. Men Lise understreket at dette handler om noe mer enn arbeidsplasser.

– Hovedargumentet for at Syningom skal bevares er at det er viktig for de som bor i Oslo og har behov for et tilbud som Syningom gir, skal få muligheter til et verdig liv. Dette handler mest om verdighet, sa hun.

Takket for engasjementet
En av initiativtakerne til arrangementet ved Øssvatten Vel & Bra er Monica Glomsås Westby. Hun er institusjonskokk og kjøkkenansvarlig på Syningom, og i tillegg er hun vara tillitsvalg.  

– Vi er utrolig takknemlig for alle som engasjerer seg på vegne av våre beboere, sa hun på vegne av ansatte og beboere.

– Brukerne blir ikke ivaretatt ved nedleggelse
– Vi er faglig i uenig i at Syningom er vedtatt nedlagt. Vi mener det ikke kan vises til tiltak eller tilbud som skal ivareta våre brukere etter en nedleggelse. Det henvises til strategisk rusplan som sier noe overordnet om hvordan de ønsker at et tilbud skal se ut. Vi mener at Oslo kommune også i fremtiden har behov for et rusfritt omsorgssenter med avstand fra Oslo. Når det i tillegg tas til orde for at Velferdsetaten fortsatt skal ha særlig fokus på å tilby eldre rusavhengige med store helseutfordringer og omsorgsbehov et tilbud, så fremstår det enda mer ulogisk at det er Syningom som skal legges ned, da dette er brukere vi i stor grad gir et tilbud til i dag, sa hun.

Monica tok til orde for at Oslo kommune, i stedet for å legge ned Syningom, burde tilføre mer midler slik at det kan ansettes flere fagfolk og dermed gi grunnlag for et enda bedre tilbud.

– Det vil fortsatt være et stort behov for et rusfritt døgntilbud for de som grunnet helseutfordringer og omsorgsbehov ikke kan bo i egen bolig. La Syningom fortsatt få være det tilbudet! Beboerne trenger Syningom, og Oslo kommune trenger Syningom, sa Monica.

«Ikke tving oss tilbake til Oslo!»
Elin Aasen leste et innlegg fra en av beboerne på Synginom, Lise Lindahl: «Jeg sitter og tenker på konsekvenser som beboerne på Syningom omsorgsenter vil få når vi nå tvinges tilbake til Oslo og miljøet vi ville vekk fra. Byrådet i Oslo kommune har nok ikke tenkt i det hele tatt på at vi er mennesker i en vanskelig livssituasjon, og at vi derfor har reist vekk fra Oslo.Ta til ettertanke og ikke tving oss tilbake til Oslo. La Syningom få fortsette og gi oss tid på å komme til krefter, få fortsette å redde liv. Vi er verd noe, selv om vi har levd ett liv med rus. Ikke tving oss tilbake til Oslo og boliger før vi er klare for og møte utfordringene som vill komme. Vi appellerer til Oslo kommune og bystyret: La Syningom få fortsette. Stedet er gull verd. Vi er mennesker som fortjener en sjanse og mulighet til og få orden på livene våre. Det får vi ikke hvis dere stenger Syningom og tvinger oss tilbake til Oslo. La Syningom LEVE videre.»

Fagforbundet i Oslo uttrykker bekymring
«Fagforbundet har forståelse for at institusjonsapparatet i Velferdsetaten skal reduseres, men vi er bekymret for den raske nedbyggingen som vi mener ikke er hverken sosialfaglig eller helsemessig forsvarlig på nåværende tidspunkt. Dette begrunner vi med at vi ikke ser opprusting ute i bydelene i samme tempo, noe som er meget uheldig for vår brukergruppe. Dette gjelder både et tilrettelagt botilbud og opprettelse av oppfølgingsteam med fokus på fysisk og psykisk helse, rus og generell booppfølging.»

TEKST OG FOTO: GUNNAR NYGÅRD