NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 12. 02. 2020 21:09 | TIL HOVEDSIDEN

Årsmøtet med sterk kritikk:
Regjeringen mangler realitetsorientering når det gjelder kommuneøkonomi
 
Mari Toftegaard Trøftbåten fortalte årsmøtet om ny velferdsteknologi. Her viser hun en medisinrobot for forsamlingen.
 

Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene i Nord-Odal – og svært mange andre kommuner – vedtok årsmøtet i Nord-Odal SV en uttalelse med sterk kritikk av regjeringens kommuneøkonomiske politikk.

«Nord-Odal SV ser med særlig bekymring på utviklingen innen helse og omsorg, der statlige tiltak bygges ned samtidig som kommunene får større ansvar med påfølgende stor utgiftsvekst som ikke blir kompensert i rammeoverføringene. Vår nåværende regjering under Erna Solbergs ledelse mangler nødvendig realitetsorientering når det gjelder tilstanden ute i kommunene», heter det blant annet i uttalelsen.»

Årsmøtet vedtok også å støtte kravet fra Innlandet SV om å vurdere reversering av sammenslåingen av Hedmark og og Oppland fylker dersom det blir nytt stortingsflertall og ny regjering i 2021.

Du kan lese uttalelsene i sin helhet lenger ned på sida.

Velferdsteknologi gir nye muligheter i eldreomsorgen
Den kanskje største utfordringen som kommunene vil møte i årene som kommer, er utgiftsøkningen innenfor eldresomsorgen. Vi blir stadig flere eldre, og behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke. Dette krever at kommunene må omorganisere omsorgstilbudet fra dyre institusjonsplasser til rimeligere hjemmebaserte tjenester. Innføring av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel i omstillingen, også i Nord-Odal.
 
Deltakerne på årsmøtet fikk en god og nyttig innføring i moderne velferdsteknologi. Mari Toftegaard Trøftbråten, som er kvalitetsrådgiver og velferdsteknologiansvarlig i Nord-Odal kommune, orienterte om nye hjelpemidler, blant annet basert på GPS, sensorteknologi og andre avanserte digitale løsninger som kan gi hjemmeboende eldre et tryggere og bedre liv.

– Velferdsteknologi er et godt gir oss bedre muligheter til å ivareta de eldres trygghet; det gir større frihet i hverdagen, bedre muligheter for sosial deltakelse og ikke minst vil de eldre kunne bo lenger i sine egne hjem, sa Mari. Hun la også vekt på at slike løsninger gir økt trygghet også for pårørende samtidig som ressurser i hjemmesjukepleien blir frigjort.

I Nord-Odal er nå 120 trygghetsalarmer og 12 medsinsroboter i bruk. Bare bruken av medsinsrobotene ga i perioden mai 2018 til februar 2020 en innsparing på rundt 800 timer, eller 80.000 kroner, som kunne brukes til andre omsorgsoppgaver.

– Dette har fungert overraskende bra; brukerne er fornøyd og de synes faktisk det er gøy, sa Mari. Hun viste også en humørfylt video om forskjellige hjelpemidler. Du kan se videoen HER  (YouTube).

I november var Tone Bye fra Pensjonistforbundet i Nord-Odal og holdt foredrag om velferdsteknologiens muligheter. Hun kommer tilbake 22. april for å snakke om «Jakten på det digge livet». Målgruppa er politikere, utvalg, frivillige, brukerorganisasjoner, ansatte i helse- og omsorg, administrasjon og andre ansatte som jobber med innovasjon, teknologi og digitalisering.

Valg
Etter valgene består det nye styret av leder Gunnar Nygård, nestleder Per Norheim, kasserer Kai Yngve Vangen og styremedlemmene Berit Andersen Skogvang, Dag Øystein Alfheim, Randi Evensen og Thomas Tinglum. Varamedlemmer er Rassmus Haraldsen og Gunhild Norheim. Valgkomité: Stig Aasheim og Stian Sannerud. Revisorer: Per Arne Sandmo og Kai Magne Rudshaug.

Årsberetning
Årsberetningen ble enstemmig bifalt. 2019 var et svært godt år for Nord-Odal SV. Vi hadde sterk medlemsvekst, god aktivitet og god framgang i kommunevalget hvor vi var bare en håndfull stemmer fra et tredje mandat i kommunestyret.

Uttalelser

Regjeringen svekker kommuneøkonomien
Nord-Odal SV er sterkt bekymret over utviklingen i kommuneøkonomien. Dette gjelder ikke bare vår egen kommune, men svært mange små og mellomstore kommuner i distrikts-Norge.

Regjeringen har gjennom flere år gitt kommunene sterkt redusert handlingsrom, senest ved å innskrenke mulighetene for å kunne innkreve kommunal eiendomsskatt. For Nord-Odal innebærer dette for 2020 et inntektstap på over 10 millioner kroner; penger som ellers først og fremst ville bidratt til å styrke kvalitet, kompetanse og bemanning innen helse og omsorg, barnehage og skole.

De senere årene er det foretatt store endringer i inntektssystemet. Samtidig blir kommunene pålagt nye reformer, pålegg og oppgaver uten at tilstrekkelig finansiering følger med. Det har svekket kommuneøkonomien i betydelig grad. Det må kuttes med hard hånd for å få budsjettene i balanse, noe som ikke minst rammer kjerneoppgavene som utgjør mellom 80 og 90 prosent av kommunens driftsbudsjett. Dette er lovpålagte oppgaver som kommunen må prioritere. Dermed blir det færre midler til satsing på innbygger- og næringsrekruttering, to områder som er sentrale for å sikre kommunen en positiv utvikling med vekst og velstand for innbyggerne i årene kommer. I tillegg innfører regjeringen reformer som bidrar til økt sentralisering og fraflytting fra distrikts-
Norge.

Nord-Odal SV ser med særlig bekymring på utviklingen innen helse og omsorg, der statlige tiltak bygges ned samtidig som kommunene får større ansvar med påfølgende stor utgiftsvekst som ikke blir kompensert i rammeoverføringene.

Vi reagerer sterkt på at kommunalminister og øvrige regjeringsmedlemmer stadig fraskriver seg ansvar, pålegger kommunene å prioritere strengere samtidig som det påstås at kommunenes økonomi aldri har vært bedre ennå. Det viser at vår nåværende regjering under Erna Solbergs ledelse mangler nødvendig realitetsorientering når det gjelder tilstanden ute i kommunene.

Reversering av fylkesreformen
Nord-Odal SV støtter kravet som blant andre Innlandet SV har fremmet, om at tvangssammenslåingen av Hedmark og Oppland må vurderes på nytt dersom det blir et nytt stortingsflertall og en ny regjering i 2021. Vi har aldri sett verken fornuft eller behov for denne tvangsreformen; en form for gigantomani som preger også andre sentraliseringsprosjekter som regjeringen gjennomfører. En reversering av sammenslåingen vil medføre store utfordringer, men på sikt tror vi at den likevel vil kunne være fornuftig, lønnsom og ikke minst bidra til å styrke lokaldemokrati og politisk engasjement.