NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 13. 11. 2020 16:40 | TIL HOVEDSIDEN

Nå må vi sikre en størst mulig positiv effekt for bygda:
Dialog i vindkraftsaken
Etter initiativ fra Nord-Odal SV har gruppelederne for SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre i kommunestyret gått sammen om en uttalelse om vindkraftutbyggingen. Utbyggingen kan ikke stoppes, og vi må nå vise fornuft og samarbeide til bygdas beste uavhengig av standpunkt for eller mot vindkraft.


Uttalelsen ble publisert i Min  Mening i Glåmdalen 19. oktober og med redaksjonell omtale samme dag. Deretter inviterte politikontakt for Nord-Odal, Bjørn Ellingsen, til et dialogmøte med Motvind Nord-Odal. Det ble avholdt 2. november. I tillegg til oss fire deltok Siv Norheim og Peter Johan Holth fra Motvind Nord-Odal. Møtet ble holdt i en rolig og saklig tone der vi møtte forståelse for våre synspunkter. Vi var enige om å være uenige i sak, men vi fikk gehør for vårt ønske om å unngå trakasserende innlegg på Facebook og heller arbeide for et bedre samhold i bygda. De skarpe motsetningene lokalt må dempes, men det er selvsagt mulig å arbeide mot vindkraft på generelt og nasjonalt grunnlag.

Vi er enig med Ellingsen som i sin oppsummering karakteriserte møtet som fruktbart. Vi håper at vi med initiativet vårt har bidratt til å dempe konfliktnivået rundt vindkraftutbyggingen.

UTTALELSEN:
Nå er tida kommet for å møte hverandres synspunkter med respekt og raushet. Stikkordet er dialog. Vi må alle ta ansvar for det psykososiale miljøet i kommunen og ivareta vennskap og relasjoner i årene som kommer, sjøl om vi er uenige om vindkraftutbygginga. Konfliktnivået må dempes.

I en dialog med utbyggeren kan vi være med og sikre at alle vedtatte planer og lovlig vedtatte konsesjonsvilkår blir fulgt. Som sindige og fornuftige nordodølinger må vi sikre fellesskapets interesser i både utbyggings- og driftsfasen, slik at vindkraftprosjektet får en størst mulig positiv effekt for hele bygda vår.

FELLESSKAPETS INTERESSER VEIER TYNGST
Alle større utbyggingsprosjekter, enten det gjelder veger, flyplasser, næringsområder – eller hyttefelt – kan få negative konsekvenser for noen. Imidlertid må det store fellesskapets interesser veie tyngre og ha forrang når slike prosjekter skal vurderes og vedtas, men vi må påse at avbøtende tiltak settes inn for i størst mulig grad å begrense eventuelle skadevirkninger.

ØKONOMISK HANDLINGSROM
Vi erfarer at Odal Vindkraftverk og Nord-Odal kommune har en god dialog. Vi føler oss trygge på at kommunen vil få de stipulerte inntektene, enten i form av nåværende eiendomsskatt, eller ved eventuelle nye skatteordninger for vindkraft som vil kunne bli vedtatt. Kommunen vil bli tilført inntekter på 12-15 millioner kroner årlig de første årene og i størrelsesorden rundt 250 millioner kroner totalt i løpet av konsesjonsperioden (30 år). Dette vil gi et positivt løft og et nytt, sårt tiltrengt handlingsrom i en anstrengt kommuneøkonomi.
 
KAN IKKE STOPPES
De siste månedene har vi dessverre vært vitne til sterkt beklagelige aksjoner og kampanjer fra motstandere av vindkraftutbyggingen. Simpelt hærverk, sjikane og stygge karakteristikker av oss som har en annen oppfatning bidrar bare til å svekke vindkraftmotstandernes troverdighet. Det vitner heller ikke om god dømmekraft å sjikanere lokale bedrifter slik at de ikke ønsker å ta oppdrag under utbyggingen. Vi har registrert at mye av argumentasjonen fra motstanderne – mye er styrt av utenbygdsboende – har bygget på det vi oppfatter som feilaktige premisser og overdreven svartmaling av vindkraft. Fortsatte protestaksjoner har nå ikke lenger noen hensikt. Det finnes ingen nye beslutningsarenaer. Vindkraftverket kan ikke stoppes.
 
MEDSPILLER I DET GRØNNE SKIFTET
Nå må vi stå sammen og skape positiv oppmerksomhet om de gode effektene av kanskje den største industriinvesteringen i Innlandet noensinne. I motsetning til motstanderne stoler vi på faktainformasjon fra en svært seriøs utbygger og fra myndighetene som er satt til å følge og overvåke utbyggingen. Odal Vindkraftverk setter Nord-Odal på kartet. Kommunen blir en betydelig produsent av rein energi, og vi bidrar på den måten i kampen for å redde klimaet, også globalt. Temperaturstigning og andre dramatiske konsekvenser av klimautviklingen vi nå ser er en langt større trussel mot naturmangfold og klima enn vindkraft. Nord-Odal blir en aktiv medspiller i det grønne skiftet.
 
NYE MULIGHETER FOR FRILUFTSLIV
Vi er uenige i påstanden om at «hele Nord-Odal raseres». Av et totalområde på 22 km2 blir 480 dekar på Songkjølen og Engerfjellet direkte berørt. Det er under 1 promille av kommunens landareal. Når vindkraftparken er ferdig, vil området være tilgjengelig for langt flere enn i dag. Et omfattende løype- og stinett vil kunne benyttes av nye brukergrupper; ikke bare de mest treningsivrige og spreke blant oss. Vi vil få et flott skianlegg som vil trekke brukere fra hele regionen. Vi får nye muligheter for turisme, slik erfaringer fra vindkraftprosjekter ander steder i landet har vist. Friluftslivet får nye muligheter heller enn begrensninger. Vi trenger å se de positive utfordringene. Resignasjon og negativisme er ikke mye å bygge framtida på.
 
OVERDREVEN FRYKT
Vi er ikke redd for Svarttjennet som drikkevannskilde. Alle møllene står utenfor nedslagsfeltet til kilden, og en grundig gjennomarbeidet tiltaksplan er laget for sikring i anleggsperioden.
 
Ved befaringer i andre vindkraftparker har vi ved selvsyn (og -hørsel) kunnet konstatere at frykten for vindmøllenes påståtte miljøødeleggende effekter er betydelig overdrevet. Vi har sett hvordan vegene som opparbeides ser ut når vindkraftområder er ferdige. Vegtraseene blir omtrent som en vanlig skogsbilveg i bredde. Selvsagt vil ethvert anleggsområde se stygt ut under utbygging, men det er svært strenge krav om revegetering og opprydding. Landskapsarkitekter er engasjert i dette arbeidet. Det er lagt stor vekt på å minimalisere eventuelle negative virkninger for artsmangfoldet.
 
Odal Vindkraftverk har allerede etablert et fond som hvert år vil gi midler til aktiviteter for barn og unge i Nord-Odal, Nes og Eidsvoll. Vi er sikre på at bedriften også på andre måter vil bli en positiv og aktiv aktør i lokalsamfunnet i mange år framover.
 
POSITIVE RINGVIRKNINGER
Vindkraftutbyggingen gir ringvirkninger i form av nye inntekter for bygdas næringsliv. Vi ser det allerede. Rundt 150 tilreisende skal innkvarteres og bespises i den to år lange anleggsperioden, og i driftsfasen vil det være behov for 5-6 fast ansatte. En driftsbase skal bygges. Driftslederen er allerede ansatt. Han er nordodøling. I tillegg vil 12-15 spesialarbeidere bli engasjert en måneds tid hvert år. Kommunen får inntekter ved utleie av det gamle bankbygget og tomt til brakkeriggen. Nord-Odal kommuneskoger som grunneier er sikret en solid ekstrainntekt hvert år.
 
VI MÅ TENKE PÅ HELHETEN
Som ansvarlige lokalpolitikere må vi tenke på helheten, ikke minst på at kommunen har inntekter som sikrer at tjenester som skole, barnehager og eldreomsorg kan driftes videre med best mulig kvalitet for innbyggerne. Odal Vindkraftverk bidrar til dette og fortjener derfor – etter vårt syn – mest mulig medvind.

 
Ole Theodor Holth (Sp), Njål Føsker (Ap), Finn Egil Sandmo (H), Gunnar Nygård (SV)
Gruppeledere for sine partier i kommunestyret