NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 14:06 | TIL HOVEDSIDEN

Klart flertall i kommunestyret 11. desember:
Nei til statlig finansiert eldreomsorg

Med 23 mot Frps 2 stemmer vedtok kommunestyret å si nei til et forslag fra Frp om å søke deltakelse i et prøveprosjekt med statlige finansiert eldreomsorg.

På vegne av SV holdt Gunnar Nygård dette innlegget, der han gikk sterkt imot forslaget: «Etter SVs syn er den foreslåtte ordningen byråkratisk og sentraliserende. Statlig finansiering svekker det lokale selvstyret i kommunene og mulighetene lokalpolitikerne har til å gjøre egne prioriteringer og tilpasninger.

SV vil at kommunene – med basis i tilstrekkelige rammeoverføringer – skal ha det fulle og hele ansvaret for eldreomsorgen. Kommune-Norge har lang tradisjon som eiere, drivere og utviklere av norsk eldreomsorg, og det er her den beste kompetansen finnes. Det beste for eldreomsorgen vil — i tillegg til en solid kommuneøkonomi — være en tillits- og bemanningsnorm med nok kvalifiserte ansatte med tid til pleie og omsorg.

Nord-Odal kommune har heller ikke, som det framgår av saksutredningen, ressurser til å gjennomføre den nødvendige utredningen for å kunne søke om deltakelse i prøveordningen.» Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet fulgte opp med tilsvarende argumentasjon.

I SVs forslag til statsbudsjett for 2020 heter det:

«I tiårene framover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Derfor må det settes i gang et forpliktende og langsiktig arbeid for at eldre skal ha en verdig alderdom. En god eldreomsorg handler om valgfrihet for de eldre, dagaktivitet, nok ansatte i eldreomsorgen og et eldreombud som sikrer de eldre klageadgang dersom tjenestetilbudet ikke er godt nok. Derfor vil SV gi kommunene bedre handlingsrom, øke tilskuddet til frivillige som bidrar til forebyggende arbeid i oppfølging av de eldre, og øke tilskuddet til eldreombudet.»

Vedtaket i kommunestyret er i samsvar med innstillingen fra Utvalg for helse og sosial og likelydende vedtak i Utvalg for funksjonshemmede og Eldres råd og har denne ordlyden:

«Nord-Odal kommune søker ikke om deltakelse i statlig finansiering av omsorgstjenester for 2020. Helsedirektoratet forutsetter at kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av omsorgstjenester. Prosjektet er arbeids- og ressurskrevende i form av behov for egen prosjektleder, prosjektgruppe og det er mye opplæring og oppfølging som skal gjennomføres. Ressurssituasjonen medfører at Helse- og omsorgsetaten ikke er i stand til å gjennomføre et så stort prøveprosjekt med oppstart 01.07.2020.»

I rådmannens saksvurdering heter det blant annet:

«Deltagelse i prosjektet krever at det etableres en prosjektorganisasjon med egen prosjektleder innen 1. juli 2020. Det betyr at det må tilsettes en egen person, som skal ivareta alle de kravene som er til deltagelse, gjennomføring og rapportering i prosjektet med nært samarbeid med Helsedirektoratet og egen evaluator som er oppnevnt. Det er forventet opplærings- og oppfølgingstiltak for de ansatte som er i tjenesten. Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen ved hjemmetjenesten beskriver en tjeneste med liten dekning av ledere. BDO-rapporten viser til de samme funnene.

Det er i budsjettforslaget for 2020 lagt inn tiltak med 50% stilling for kvalitetsrådgiver og 50% stilling for plankonsulent for å kunne dekke opp noen av manglene i systemoppbygging og planverk. Lederstilling Helse- og omsorg er foreslått å være vakant i løpet av høsten 2020.

Konklusjon: De siste 4 til 5 årene har arbeidsbelastningen økt sterkt i Helse- og omsorgsetaten. En stor del av dette er som følge av at sykehusene har endret praksis i tråd med Samhandlingsreformen. I budsjettforslaget for 2020 er det ikke lagt inn noen midler til prosjektleder fra 01.07.20, som er forventet ved deltagelse i prosjektet ved statlig finansiering. Det er ikke mulig å se for seg hvorledes det kan etableres en prosjektleder og en prosjektgruppe med mulighet til å følge opp de kravene som ligger i gjennomføring av prosjektet. Det legges opp til opplæring og oppfølgingsarbeid som vil medføre spennende, men krevende tidsmessig. Det er for stor arbeidsmengde for den enkelte leder i dagens situasjon.

Prosjektet forutsetter ikke bare at nye vedtak skal gjennomføres etter de kriterier for tildeling, arbeidsprosess, rutiner og verktøy og tjenestekriterier, men at alle vedtak skal gjennomgås innen 31.12.20.»

Frps forslag møter sterk motbør også på landsbasis. Heller ikke de øvrige regjeringspartiene er nevneverdig positive. Les mer her: