NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 20. 01. 2020 11:19 | TIL HOVEDSIDEN

Budsjettmøtet 11. desember:
En krevende start for det nye kommunestyret 

Det nye kommunestyret, med mange ferske representanter, fikk en knallhard debut på sin fireårige funksjonsperiode.

Rett etter valget, og med svært korte tidsfrister, skulle de folkevalgte ta stilling til vanskelige prioriteringer og kutt i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for de tre påfølgende årene. Det er tungt å måtte gjøre vedtak stikk i strid med sine egne holdninger og sine egne partiprogram. Dagens kommunalpolitiske virkelighet er dessverre en helt annen enn den de fleste av oss ønsker seg.

Etter smertefulle kutt på til sammen nesten 20 millioner kroner vedtok kommunestyret et driftsbudsjett på vel 309 millioner kroner for kommende år. Siste rest av disposisjonsfondet (kommunens sparepenger), 6,1 millioner kroner, ble brukt for å saldere budsjettet.

Kutt i stillinger i skole og barnehage skyldes først og fremst synkende barne- og elevtall, og det er redusert behov for morsmålsopplæring siden kommunen ikke lenger mottar flyktninger.

Omstillingsprosjekt i 2020
I budsjettvedtaket ligger det også en begrunnet forventning om at et omstillingsprosjekt i 2020 skal bidra til ytterligere budsjettbesparelser i størrelsesorden opp til 5 millioner. Som det ble sagt av flere i budsjettdebatten: Hver stein skal snus!

Regjeringen sulteforer distriktskommunene
Det meste av budsjettkuttene skyldes at regjeringen svekker lokaldemokratiet og sulteforer disttriktskommunene. Uten noen form for kompensasjon beordres kommunene til å redusere ikke bare eiendomsskattpromillen, men også takstgrunnlaget med 30 prosent. For Nord-Odal betyr dette minst 8 millioner kroner i reduserte inntekter i 2020. Det er bra for alle som skal betale eiendomsskatt, men dessverre medfører kuttene at det blir mindre igjen til fellesskapet. I tillegg pålegger regjeringen kommunene stadig flere oppgaver uten at de er tilstrekkelig finansiert. Kommunene får mer ansvar og må betale mer for å ta vare på de som trenger velferdssamfunnet aller mest, som alvorlig syke mennesker eller multifunksjonshemmede; såkalt ressurskrevende brukere  som har krav på og behov for både bolig og døgnkontinuerlig, kompetent omsorg og bistand.

Skatteoppkreverfunksjonen sentraliseres og svekker kommunens inntekter ytterligere; 1 million kroner har vært antydet. Når det må kuttes for å oppnå et budsjett i balanse, er det dessverre ikke til å unngå smertefulle, uønskede kutt i tjenestetilbudet. Situasjonen er vanskelig, ikke bare i Nord-Odal, men i svært mange distriktskommuner over hele landet.

For ordens skyld: Eldreomsorg, sosiale tjenester, skole og barnehage utgjør 87 prosent av Nord-Odal kommunes driftsbudsjett.

Sjukehjemplassene reddet – foreløpig
De ti sjukehjemplassene som i rådmannens opprinnelige forslag var foreslått fjernet, er lagt inn igjen – foreløpig. Det rødgrønne flertallet i kommunestyret fant en midlertidig løsning til stor lettelse for de mange tilhørerne i kommunestyresalen. Som en del av omstillingsprosjektet som adminstrasjon, ansatte og politikere tar fatt på nå på nyåret, vil blant annet organiseringen av eldreomsorgen bli nøye vurdert. Mer bruk av hjemmebaserte tjenester og såkalt velferdsteknologi vil være blant hovedtemaene. 

Positive investeringstiltak
Alt er imidlertid ikke helsvart. På investeringsbudsjettet er det satt av penger til to etterlengtede tiltak på ungdomsskolen: 375.000 kroner skal brukes til å erstatte innredning og utstyr som stammer fra byggeåret i 1970 og forlengst er utdatert. Østveggen på ungdomsskolen skal fornyes med nye vinduer og vedlikeholdsfri kledning. Dette vil bidra til bedre inneklima og lavere fyringskostnader. 2,5 millioner er avsatt til prosjektet.

Litt over 1 milion kroner er bevilget til IKT-tiltak i skoler og barnehager, blant annet til rullering av nettbrett og PCer, samt et nytt administrativt system for oppvekstetaten.

Satsing på boliger
Det satses på økt boligbygging, og det er satt av nesten 10 millioner i investeringsmidler til opparbeidelse av nye tomter i Garvikåsen. I tillegg vil kommunen bruke 8,7 millioner til å bygge og kjøpe boliger for utleie. 25 millioner skal brukes til startlån i samarbeid med Husbanken. Dette er lån som tilbys personer som av forskjellige årsaker har problemer med å komme inn på boligmarkedet med egne midler.

Tillit til rådmannen
Høstens budsjettarbeid har bekreftet at Nord-Odal kommune har en svært arbeidssom og kompetent, men hardt presset og underbemannet adminstrasjon. Vi som er folkevalgte må i større grad ta inn over oss at det er vi som til sjuende og sist har ansvaret for vedtakene som gjøres. I motsetning til Nord-Odal Høyre har Nord-Odal SV full tillit til rådmannen og hans medarbeidere. Vi er også glad for at vi i de aller fleste sakene kan stå sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og danne et handlekraftig og framtidsrettet flertall i kommunepolitikken.

Vi anbefaler alle sambygdinger som ønsker mer innsikt i budsjettet og kommunens økonomiske situasjon å lese rådmannens innledningskommentater til sitt budsjettforslag.

Flere artikler/dokumenter:


AV GUNNAR NYGÅRD

Til kamp for Frivilligsentralen

Fra 2021 blir det slutt på øremerket statsstøtte til frivilligsentraler. 100 kommuner ville mistet tre av fire kroner hvis endringen trådte i kraft i år. Konsekvensen for de fleste av disse, blant dem Nord-Odal Frivilligsentral, vil  være nedleggelse.

Med målsetting å unngå nedleggelse av Frivilligsentralen, fikk Ap, Sp og SV i fellesskap vedtatt følgende: «Det har vært reduksjon av driftsmidler over ramma til frivilligsentralen de siste årene. Vi har opprettholdt drift t.o.m 2019, men har kun mulighet til drift første halvåret 2020. Kommunestyret ber om at alt arbeid frivilligsentralen gjør, kartlegges. Med bakgrunn i det kan vi i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen finne mulige løsninger for drift også framover.»

Med ei rødgrønn regjering vil støtten til frivilligsentralene bli opprettholdt.

Les APs Anette Trettebergstuens innlegg om frivilligsentralene i Dagsavisen. Hun har Nord-Odal SVs fulle støtte!


Arbeidsgruppe
for heltid

En av de viktigste sakene for Nord-Odal SV i valgkampen var arbeidet for en heltidskultur i kommunen. Det er godt å konstatere at vi nå har kommet et viktig steg videre. Sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk vi gjennomslag for et verbalforslag i kommunestyret om at det skal opprettes ei prosjektgruppe som kan arbeide videre med dette. Dette vil være ei oppgave som ikke kan løses over natta, men det er viktig at det settes konkrete, gradvise mål som vi kan strekke oss mot utover i den kommende fireårsperioden.

Vedtaket har denne ordlyden:

«Arbeidet for en heltidskultur i kommunen er en sterkt prioritert oppgave for folkevalgte og administrasjon i årene som kommer. Det er et langsiktig og krevende arbeid. Vi viser til rådmannens orientering i administrasjonsutvalget 26. november og støtter rådmannens strategi om sammen med Sør-Odal å søke prosjektmidler fra KLP. Nord-Odal SV, Nord-Odal Sp og Nord-Odal Ap ber om at det snarest opprettes ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan kartlegge dagens situasjon og sette konkrete mål for hvordan vi gradvis kan bygge opp en bærekraftig heltidskultur og samtidig redusere bruken av midlertidige stillinger i kommunen(e). Dette vil gagne både ansatte, Nord-Odal kommune som arbeidsgiver og ikke minst innbyggere som har behov for kommunale tjenester.»

Frp og Høyre stemte mot budsjettet og dermed også mot dette forslaget.


Møtegodtgjørelse
SVs forslag om 10% kutt i folkevalgtes møtegodtgjørelse ble klart stemt ned allerede under budsjettbehandlingen i formannskapet, men kommunestyret vedtok å ikke øke godtgjørelsene i 2020.

Ny utescene skal utredes
Kommunestyret avviste rådmannens forslag om å bygge en paviljong som erstatning for utescena som ble revet i høst. Kommunestyret ber i stedet administrasjonen, i dialog med lag/foreninger og næringslivet, å se på en utesceneløsning som dekker både dagens og fremtidens behov for arrangementer.

Kommuneskogen skal utredes
Etter forslag fra Senterpartiet og SV vedtok kommunestyret mot 9 stemmer (fra Ap) å be adminstrasjonen utrede mulige endringer i organiseringen av Nord-Odal kommuneskoger.  

Forslaget hadde denne ordlyden: «Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet kommende år foreslår Nord-Odal Senterparti og Nord-Odal SV at det utredes om administrasjonen av kommuneskogen kan legges til skogbrukssjefen. Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig å ha felles landbruks- og skogbruks-administrasjon med Sør-Odal, eventuelt også om de to kommune-skogeiendommene kan driftes under ett.»