NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 14:20 | TIL HOVEDSIDEN

Budsjettmøtet 11. desember:
Omstillingsprosjekt skal gi ytterligere besparelser

Etter å ha gått Nord-Odal kommunes virksomhet grundig etter i sømmene, har konsultentselskapet BDO lagt fram en rapport som inneholder forslag til hva som bør tas inn i det forestående omstillingsprosjektet som er en del av budsjettvedtaket. Skolestruktur, nytenkning om og omorganisering av eldresomsorgen og nye interkommunale samarbeid er blant temaer som vil bli tatt opp både politisk og administrativt i løpet av første halvår 2020. 

I et verbalforslag som ble vedtatt mot Høyres og Frps stemmer, sier Ap, Sp og SV dette om omstillingsprosjektet:

I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen og regjeringens manglende vilje til å fullfinansiere kommunesektoren i Norge ser vi behovet for et større omstillingsprosjekt i Nord-Odal. Gjennom reduksjon i eiendomsskatt, økning i ressurskrevende tjenester og en høy lånegjeld er Nord-Odal kommune i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til de endringer som ligger inne i budsjett 2020, må vi ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida. Aktiv boligpolitikk er et bevisst grep som vil kunne gi oss flere innbyggere, noe vi er avhengig av for å kunne opprettholde vår drift. Vi kan derimot ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil kunne løse våre utfordringer på kort sikt, vi må gjøre grep her og nå. I tillegg til de grep som ligger inne i budsjettet må vi omstille driften vår slik at vi kan spare inn ytterligere 5 millioner kroner. Alle grep som skal igangsettes skal gjøres i dialog og samarbeid med fagforeningene og politikerne i kommunen.

Nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet. Det fører til en reduksjon i antall ansatte. Det vil bli nødvendig å i større grad ta i bruk sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for å ta de smertefulle kutt som må komme. Målet må være at Nord-Odal kommune reduserer sine tjenester til snittet for kommunegruppe 10 samtidig som læringsresultater og trivsel økes. Vi har per i dag en relativ lav poengsum på skoleresultater, men våre elever fullfører videregående skole i stor grad. I løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om den organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har. Vi har i dag tre barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig. Denne utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke på antall barn. Kommunestyret som skole- og barnehage-eier må sammen med kommunens administrasjon og ansatte sammen bruke tid på å først finne en felles forståelse for nåsituasjon slik at man kan ta politiske grep for hvilke områder som skal styrkes, kuttes eller skjermes. I denne prosessen er det viktig å få på plass den nødvendige strategiske ledelse for etaten – enten alene eller sammen med nabokommune.

Der det er mulig å inngå vertskommunesamarbeid med andre, må det prioriteres. Dette for å få en bærekraftig økonomi og for å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere, med en bredde i fagkompetanse vil det også kunne gjøre kommunen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Eksempler på tjenester det kan være riktig å utrede samarbeid på er tekniske tjenester, landbruk, skogbruk, arkiv og kultur.

Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor. En ny helse- og omsorgs-plan må igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag for å få det til. En gjennomgang av organisasjons- og lederstruktur i helse- og omsorg må iverksettes første halvår 2020. Dette vil kunne medføre økte kostnader en periode, men en styrking av styring i denne sektoren vil også kunne gi reduserte kostnader og økte inntekter.

Sykefraværet i kommunen er også for høyt, dette er det helt avgjørende at vi setter enda mer tydelig på dagsorden neste driftsår. Enkelte enheter har et altfor høyt sykefravær, dette må følges opp administrativt og av oss som politikere. Vikarbruk vil kunne øke det neste året og det er viktig med tett oppfølging og rapportering slik at dette kan følges opp på en systematisk måte.

Nord-Odal kommune må arbeide systematisk for få ned lånegjeld og bygge opp et driftsfond. I økonomiplanperioden for 2021-2023 settes det av fondsmidler. Disse fondsmidlene må ikke tas inn i drift på kort sikt, men bli en sikkerhet for oss framover. Det må lages en plan som går utover økonomiplanperioden som synliggjør en målsetning for fondsavsetting. Et bærende prinsipp må være at bygges det en ny kvadratmeter – må det selges eller saneres en gammel kvadratmeter.