NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 13:58 | TIL HOVEDSIDEN

Budsjettmøtet 11. desember:
SVs innlegg
På vegne av Nord-Odal SV holdt Gunnar Nygård dette innlegget i budsjettmøtet:
 
Jeg hadde gjerne sett at vi politikere hadde et større handlingsrom, men de harde økonomiske realitetene tillater dessverre ikke det. Vi må – enda en gang – snu hver eneste stein og ta fatt på nye omstillingsprosjekter.
 
Jeg føler med alle de engasjerte og kompetente medarbeiderne i kommunen som nå berøres av kutt-tiltak. Det er viktig at vi, som arbeidsgivere, sørger for at de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt gjennom en utfordrende periode.
 
Jeg er glad for at vi nå er godt i gang med tiltak for å fremme næringsutvikling og innbyggerrekruttering. Vi må våge å satse, våge å investere nå og ha tro på at tiltakene vil gi resultater. En ny barnehage i Mo, og et levende og aktivt bygdesentrum med handel, boliger, bank, bibliotek og varierte kulturtilbud er viktige faktorer i dette perspektivet. Det er helt nødvendige investeringstiltak som gjør kommunen vår mer attraktiv. «Vi må investere oss til en ønsket utvikling», skriver rådmannen i innledningen til sitt budsjett forslag. Jeg håper alle har lest innledningen. Den gir mye nyttig og god basisinformasjon for oss politikere.

Nord-Odal er en av svært mange kommuner som kommer dårlig ut på grunn av ugunstige kriterier for rammetilskudd. For tre-fire år siden ble tilskuddet over natta redusert med rundt 10 millioner som en følge av endringer i kriteriene. I tillegg kommer stadig flere pålegg og krav fra regjeringa til kommunene uten at tilstrekkelig finansiering følger med. Regjeringa kan gi oss alle pålegg de måtte ønske. Om ikke pengene følger med, kan ikke vi følge påleggene. Vi drifter basert på kommuneøkonomi, ikke frivillig arbeid. Nå kuttes mulighetene vi har for å kreve inn eiendomsskatt, uten noen form for kompensasjon. Regjeringen svekker i betydelig grad kommuneøkonomien, den svekker lokaldemokratiet og tvinger fram en mer usosial politikk som rammer de som sliter mest i samfunnet.
 
Det er en dårlig trøst, men Nord-Odal er ikke alene. Det kuttes og kuttes i kommune-Norge. Selv i nye storkommuner legges det opp til omfattende nedskjæringer. Sjukehjemsplasser legges ned, stillinger fjernes. Svaret fra regjeringa til kommunene er tøffere prioritering, og såkalt effektivisering. Det blir et press for kommunesammenslåing og sentralisering, noe som etter SVs oppfatning ikke gir noen som helst garanti for bedre økonomi og derav følgende bedre kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi har fire tøffe år foran oss.
 
Effektivisering er et annet ord for nedbemanning. Det innebærer dårligere kvalitet på tjenestene vi yter. De som sliter mest som rammes hardest. Jeg har vært med og brukt ostehøvel på budsjettet så godt som hvert år siden 2003. Jeg kan konstatere at osten – handlingsrommet vi har – blir stadig mindre, mer hullete og mer lik en uttørket Jarlsberg-variant.
 
Jeg tillater meg å komme med som kan kalles kontrafaktisk argumentasjon (det har vi hørt litt av før i kveld): Med SVs (og øvrige rødgrønne partiers) alternative opplegg for kommuneøkonomien, ville vi hatt fem millioner mer å legge inn budsjettet for 2020. I tillegg ville en rødgrønn regjering ikke ha svekket eiendomsskatteordningen og andre overføringsordninger. Vi ville ha fått mer til barnevern og fattigdomsbekjempelse, og vi ville ha fått tilstrekkelige tilskudd til å opprettholde frivilligsentralen. Dette ville veid opp de aller fleste av de vonde kuttene vi nå er i ferd med å vedta. Dessuten ville vi beholdt 50 arbeidsplasser ved Bruvoll fengsel ...
 
Det er viktig at vi nå presenterer budsjettvedtaket på en saklig og forståelig måte for innbyggerne. Det er mye «fake news» ute på bygda og ikke minst i sosiale medier om det som skjer i kommunen. Her har både kommuneadministrasjonen og ikke minst vi som lokalpolitikere et stort ansvar. Vi kan ikke lenger basere oss på lokalavisa som formidler av vedtak og annen kommunal aktivitet. SV vil over nyttår via en interpellasjon i kommunestyret legge fram et forslag om hvordan vi kan styrke informasjonsformidlingen og dialogen med innbyggerne.
 
Til slutt vil jeg minne om at vi tross alt har svært gode kommunale tjenester i Nord-Odal. Dette bør vi bli flinkere til å signalisere til omverdenen.

----

Etterskrift: Noen ord om opposjonen
Det er verdt å merke seg at verken Høyre eller Fremskrittspartiet la fram egne budsjettforslag. I et meget langt innlegg gikk Høyres Finn Egil Sandmo så langt at han uttrykte sterk, men ubegrunnet mistillit både til rådmannen og til Nord-Odal Arbeiderparti. Sandmo presenterte ei lang liste med gode formål som han syntes burde vært tilgodesett. Det var ei ren ønskeliste, men Sandmo kunne ikke vise til noen konkret inndekning. Formålene kunne de fleste av oss langt på veg kunne være enige i. Høyre kunne heller ikke i år, i likhet med de fleste årene de har sittet i kommunestyret, legge fram et eget seriøst, saldert budsjett. I økonomiplanen for årene 2021-2023 hadde partiet faktisk lagt inn en gjetning på hva en kommunesammenslåing med Sør-Odal kunne gi av besparelser. De etter SVs oppfatning ytterst eventuelle besparelsene Sandmo viste til, vil imidlertid ikke kunne gi effekt før etter en sammenslåing. De kan derfor ikke brukes til å saldere økonomiplanen for Nord-Odal kommune. Sandmo har for øvrig avsluttet svært mange av sine innlegg i både formannskap og kommunestyre de siste fire årene med å oppfordre til kommunesammenslåing ...

Høyres og Frps tilsammen fire representanter stemte mot forslaget til budsjett og økonomiplan og dermed også mot verbalforslagene som Ap, Sp og SV la fram.