NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 14:19 | TIL HOVEDSIDEN

Budsjettmøtet 11. desember:
Rødgrønne verbalforslag

Helse og omsorg
Vi ser med bekymring på det økte presset som ligger i helse- omsorgssektoren. Vi har en økning i antall innbyggere over 80 år de neste årene, samtidig som vi ser sterk økning i behov for ressurskrevende tjenester. Dette øker arbeidsbyrden for våre ansatte, og oppgavene vi skal løse blir mer krevende i tida framover. Vi må legge opp til en bærekraftig drift der det vi gjør er innenfor de rammene vi har til rådighet, samtidig som vi må etterstrebe fortsatt å ha gode og trygge tjenester for våre innbyggere.

I neste års budsjett øker vi ramma til helse- og omsorg med ti millioner, samtidig ser vi at antall sykehjemsplasser var foreslått redusert. 12,1 % av våre innbyggere over 80 år bor i dag på sykehjem, på landsbasis er det 12,4%. Vi må fortsatt arbeide for å få ned dette tallet. Statlige myndigheter er klare på at det er viktig å styrke hjemmebaserte tjenester. Det må også vi gjøre.

Eldreomsorg: Vi mener derimot at det å bygge ned vår kompetanse nå, vil være svært uhensiktsmessig. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig de neste åra og behovet for våre tjenester likedan. Vi ber om at det ses på om utleie av sykehjemsplasser til andre kommuner kan bidra til at antallet opprettholdes. Dersom vi klarer å øke inntektene våre i helse- og omsorg vil det også være mulig å opprettholde den bemanningen vi har nå.

Ressurskrevende tjenester: Økningen av brukere som har behov for ressurskrevende tjenester er bekymringsfull. Vi har verken boliger eller et oppbygd hjelpeapparat. Dette er en utfordring som vi ser i mange kommuner. Vi ber rådmannen vurdere en ombygging av den delen av Torvald Meyers Minde, som ikke er i bruk, for et tilbud mot denne gruppen. Dersom det skal være mulig å ha økonomisk bærekraft i et slikt prosjekt, må vi også her se på muligheten for å selge plasser til andre kommuner.

Vi anser begge disse forslagene å være arbeidskrevende å gjennomføre og ber om en sak som synliggjør en økning i administrativ ressurs eller konsulentbistand.

Aktiv boligpolitikk
Den nye kommuneloven gir kommunene et ansvar for drive samfunnsutvikling. For AP, SP og SV er en aktiv boligpolitikk viktig i dette arbeidet. Aktiv boligpolitikk krever at kommunen aktivt tilrettelegger og igangsetter. Vi skal ikke primært være aktøren som investerer, men vi skal være en aktør som gir rom for at private utbyggere kan investere i og utvikle prosjekter. Dette er en forutsetning for at vi møter de målene som ligger i vår samfunnsplan.

Ved bygging av trygghetsboliger fikk vi nye leiligheter i Sand sentrum. Disse er solgt som DES-leiligheter. I Samling selges 10 leiligheter som selveierleiligheter. Den nye sentrumsplanen åpner for salg av leiligheter på Sandsjordet. Her er det en privat utbygger, og leilighetene selges som borettslagsleiligheter. Disse tre prosjektene gir ulike eieformer og gjør at våre innbyggere kan gjøre et valg når de ønsker å kjøpe leilighet. Samtidig bygges det ut tomannsboliger og rekkehus litt utenfor sentrum. Kommunen skal legge til rette for og regulere på en hensiktsmessig måte, slik at private aktører fortsatt kan igangsette bygging av leiligheter/boliger med ulike typer boformer.

Kommunen skal være en tilrettelegger for at private aktører vil bygge flere typer boliger også framover. Kommunen har aktivt gått inn for å kjøpe leiligheter slik at prosjekter kan realiseres. Disse boligene leies raskt ut igjen. Det viser oss at utleiemarkedet i Nord-Odal er presset, og det er behov for flere boliger til utleie. Kommunen må fortsatt bidra til at leiemarkedet øker, men her bør det også legges til rette for private aktører.

Når det gjelder kommunens utleieboliger bør det legges til rette for at leietaker kan få kjøpe boligen. Det vil redusere kommunens eierskap og det vil være med på å gi muligheter for å eie for flere. Husbanken har virkemidler slik at dette kan realiseres. Kommunen må utarbeide en strategi og igangsette et arbeid for at flere boliger kan bli solgt til leietakere i samarbeid med Husbanken.

Husbanken har også lagt til rette for at private utbyggere kan få støtte gjennom Husbanken gjennom utbygging. Gjennom en slik utbygging kan kommunen ha tildelingsrett på et visst antall leiligheter. Vi ber administrasjonen undersøke om dette er noe som kan være aktuelt for Nord-Odal.

De siste årene viser at flere ønsker å bygge enebolig i Nord-Odal. Kommunestyret vedtar utvidelse av Garvikåsen boligfelt. I Austvatn og Bruvoll har kommunen fortsatt en del ledige tomter, markedsføring av disse er viktig framover. Brurhella er ikke et kommunalt boligfelt, men her er det nå tilnærmet fylt opp. Kommunen må markedsføre det vi har av ledige tomter, samtidig som vi må legge til rette for en utvidelse med byggetrinn 2 på Brurhella.

Alle forslagene ble vedtatt med stemmene til de rødgrønne partiene.