NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 05. 03. 2021 12:03 | TIL HOVEDSIDEN

Kommunestyremøtet 24. februar

Kommunestyret hadde møte på Teams mandag 24. februar. Berit Andersen Skogvang og Gunnar Nygård representerte Nord-Odal SV. Her er en oppsummering av de viktigste sakene.

Kommuneskogen overføres til kommunen
Nord-Odal kommuneskoger KF (kommunalt foretak) blir oppløst. Arbeidsoppgaver og ansatte blir overført til kommunen og organiseres som et eget ansvar i etat for eiendom og samfunn fra 1. april. Det var bred enighet blant de folkevalgte. Bare to SP-representanter stemte mot.
   I vedtaket heter det videre: «En overføring av de ansatte og vilkårene for dette skal følge de arbeidsrettslige regler og det skal gjennomføres drøftingsmøte med de tillitsvalgte både for de ansatte i kommuneskogen og for de ansatte i de kommunale enheter som blir berørt. Det avsettes en stillingsressurs som leder for kommuneskogen på 40% i økonomiplanperioden. I overgangsperioden i 2021 avsettes det ytterligere stillingsressurser inntil 40% for å gjennomføre overgangen. Det foretas en budsjettregulering 1. kvartal. Kommunestyret vedtar at skogstyret opprettholdes som et politisk utvalg. Det politiske reglementet for skogstyret behandles innen andre kvartal 2021. Kommunen som skogeier skal gå foran som et godt eksempel for andre skogeiere ved å drive skogen forstlig godt, ivareta skogshusvær og veger, og ved å ta hensyn til vilt, jakt og friluftsliv.»
   På vegne av SV sa Gunnar Nygård dette under debatten: – Innstillingen er i samsvar med det standpunktet Nord-Odal SV lenge har hatt, og som vi senest argumenterte for da spørsmålet om oppløsning var oppe til behandling i kommunestyret i 2014. Ingen av SVs to representanter har skogfaglig bakgrunn, bortsett fra å vurdere ei og anna julgran opp gjennom åra, men vi støtter oss til de vurderinger og argumenter som mer forstlig kompetente medlemmer av kommunestyret har gitt uttrykk for. For oss er det viktig at skogstyret opprettholdes som et politisk utvalg. Kommuneskogen har i over 100 år vært en viktig ressurs for bygda, og jeg er sikker på at verdiene vil bli like godt ivaretatt og sikret for kommende generasjoner nordodølinger med en ny – og etter vår oppfatning – fornuftig organisering av driften.
   Han presiserte også, slik Fagforbundet Nord-Odal gjorde i sin uttalelse, at arbeidsrettslige regler må følges både for ansatte i kommuneskogen og for andre kommunalt ansatte som blir berørt av eventuelle endringer i arbeidsforholdet.

Forliksrådet

Fra 1. mars er Nord-Odal med i Forliksrådet Glåmdal, et felles forliksråd sammen med Sør-Odal og Kongsvinger. Kommunestyret har valgt Kai Yngve Vangen som Nord-Odals medlem i rådet, med Grete Julsrud som varamedlem.

Avtale om eiendomsskatt med Odal Vindkraftverk
Kommunestyret godkjente en avtale om eiendomsskatt med Odal Vindkraftverk AS.
   Eiendomsskatt er pr. i dag den eneste direkte inntektskilden Nord-Odal kommune kan få fra vindkraftverket som er under oppføring i kommunen. Avtalen innebærer at vindkraftverket forplikter seg til å betale tilsvarende 7 promille av skattegrunnlaget selv om skattesatsen for næringseiendommer i Nord-Odal er 6 promille (som nå) eller lavere.
   I saksutredningen går det fram at avtalen vil gi Nord-Odal kommune betydelige inntekter – opp mot 14 millioner kroner årlig – uten at det øvrige næringslivet i kommunen pålegges økt eiendomsskatt. Skattegrunnlaget for det ferdig bygde anlegget vil ligge på om lag 2 milliarder. Avtalen innebærer dermed at Odal Vindkraftverk AS årlig vil innbetale 2 millioner ekstra, ut over de 6 promille som de etter eiendomsskatteloven og kommunestyrets vedtak om skattesats allerede vil være pliktig å betale. Avtalen skal reforhandles dersom det kommer nasjonale endringer i skattesystemet.
   Kommunen har også inngått en avtale om leie av grunn til brakkerigger med til sammen 88 soveplasser på Granerud. Avtalen vil gi kommunen inntekter på vel 2,5 millioner kroner i utbyggingsperioden. Etableringen kan også gi betydelige oppdrag til lokale underleverandører som Milepelen (matservering/catering) og Ny Vekst og Kompetanse (vaskeri). Et eventuelt overskudd fra driften skal gå tilbake til lokalsamfunnet i Nord-Odal. Blant annet jobbes det med muligheter for etablering av et Newton-rom eller tilsvarende.
   I en orientering om framdriften kunne leder for vindkraftverket, Emil Orderud opplyse at leverandøren av de 34 turbinene, Siemens Gamesa, nylig har utlyst fire faste stillinger som servicetekniker ved anlegget.
   De strenge innreise- og smitteverntiltakene som er innført i Norge kan vanskeliggjøre planlagt framdrift for prosjektet fordi det er avhengig av utenlandske selskaper og spesialarbeidere. Derfor har Odal Vindkraftverk nå søkt NVE om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 30.06.2022.
   «31. desember 2021 er fortsatt målet. Selv om søknaden om utsettelse blir innvilget, ønsker både vi og leverandørene at idriftsettelse skjer som planlagt i slutten av dette året, og vi vil gjøre alt vi kan for å følge utbyggingsplanen som er lagt. Som resten av landet håper vi situasjonen rundt Covid 19 snart bedrer seg, og blir det mindre restriksjoner kan det gjøre at det allikevel ikke blir forsinkelser», skriver vindkraftverket på sin hjemmeside.
 
Spørsmål om fengselseiendommen
På spørsmål fra SV om kommunen har mottatt informasjon om hva slags aktivitet som er planlagt i tidligere Bruvoll fengsel, etter at eiendommen nylig ble solgt, svarte ordføreren at det har vært kontakt med de nye eierne, Aryan Holding AS, som er registrert i Lørenskog, uten at det har kommet fram konkrete opplysninger om bruk av eiendommen. Salgssummen var 7,1 millioner kroner. Selger var Statsbygg. Eiendommen ligger nå ute på finn.no under «Næringseiendom til leie».

Spørsmål om korona-støtte
Som svar på et spørsmål fra Høyre om de ekstra koronamidlene fra regjeringen til kommunene, opplyste økonomisjef Ove Jostein Bakken at midlene til innlandskommunene bare har dekket rundt 45% av ekstrautgiftene. Økonomisjefen hadde ikke eksakte tall, men han mente at prosenttallet også er dekkende for Nord-Odal.
 
Ny rådmann / kommunedirektør
Runar Kristiansen er ansatt som kommunedirektør i Nannestad kommune. Han har derfor sagt opp sin stilling etter vel sju års virke som rådmann i Nord-Odal. Han fratrer 1. juni.
   Kommunestyret ga ordføreren fullmakt til å innhente tilbud om ekstern bistand til rådgivning i ansettelsesprosessen av ny kommunedirektør. Et rekrutteringsutvalg, som i tillegg til ordføreren og en representant for de tillitsvalgte består av Ragnhild Haagenrud Moen, Gunnar Nygård, Finn Egil Sandmo og Ragnar Martinsen skal arbeide med ansettelsesprosessen.

Komplett sakliste med dokumenter