NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 19. 05. 2021 09:04 | TIL HOVEDSIDEN

SV ønsker bred debatt om «Framtidas skole i Nord-Odal»:
– Vi vil ha skole både i Sand og i Mo

Hvor skal framtidas unger i Nord-Odal gå på skole? Skal vi ha storskole for alle elevene i Mo, eller skal vi fortsatt ha en delt struktur hvor vi beholder et skoletilbud i Sand?

Kommunestyret skal til høsten ta stilling til en utredning om hvordan kommunen best kan legge til rette for en god og framtidsrettet skolestruktur. Ei arbeidsgruppe har nå lagt fram et omfattende dokumentgrunnlag som politikere, foreldre, ungdom, lærere, andre oppvekstarbeidere og alle andre engasjerte innbyggere i bygda oppfordres til å sette seg inn i. I utredningen foreligger det fire hovedalternativer, der en storskole i Mo og nedleggelse av Sand sentralskole er det mest ytterliggående.

Elevtallet synker
Bakgrunnen for at saken har kommet opp, er at barne- og elevtallene i Nord-Odal – basert på framskrivninger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) – ser ut til å gå drastisk ned i årene fram mot 2050. Tendensen er lik over store deler av Norge (og Europa), og mange kommuner sliter med de samme utfordringene.

Nord-Odal SV ser det som svært viktig at saken behandles som en helhet bestående av mange faktorer: Best mulig utnyttelse av eksisterende bygg; kommuneøkonomi, oppvekst- og utviklingsvilkår for barn og ungdom, samfunns- og næringsutvikling, lokalmiljø både i Mo og Sand og ikke minst hvordan vi best kan rekruttere flere innbyggere, fortrinnsvis barnefamilier.

Vi går mot storskole
Vi tar ikke endelig standpunkt før vi har satt oss godt inn i argumentene for de ulike alternativene. Vi ønsker imidlertid allerede nå å signalisere at vi vil ha skole både i Sand og Mo. Med andre ord: Vi går imot en storskole med alle klassetrinn fra 1. til 10. i Mo, og vi støtter mange av argumentene i oppropet fra FAU ved Sand sentralskole, som nå er publisert på Facebook.

Samsvarer med en offensiv strategi for befolkningsvekst
– En mer offensiv befolkningsstrategi må ha som mål å gjøre befolknings-framskrivingen fra SSB til skamme. En slik strategi forutsetter skole og barnehage på begge sider av soknegrensa. Skolefaglige hensyn og ungenes beste tror jeg egentlig taler for skole på begge steder, og det samsvarer med en offensiv strategi for gode stabile befolkningstall, sier nestleder Thomas Tinglum i Nord-Odal SV.

– Vi må ikke lene oss tilbake, men ha en offensiv holdning til befolkningsutviklingen i kommunen. Vi må framsnakke bygda vår og drive aktiv markedsføring av fordelene ved å bo og leve i Nord-Odal.  

«Fremtiden sitter på skolebenken»
Thomas får støtte av Irene Seger Haave. Hun har nylig avsluttet en lang yrkeskarriere som lærer, senest ved Slåstad skole. Hun har fortsatt en glødende interesse for barn og ungdoms oppvekstvilkår, og hun er medlem av SV.

– Sand bør beholde skole i en eller annen form. Hvis kommunen skal arbeide seriøst videre med økt tilflytning, bør det være skoletilbud i hvert fall for de yngste elevene både i Sand og Mo. Å ha skole – og barnehage – i nærmiljøet er en avgjørende faktor for familier som vurderer å flytte på seg. Barnehage og skole må derfor ses i sammenheng. Dagens struktur med noen eventuelle nødvendige justeringer vil kunne ivareta Nord-Odals elever bra. Trygge og faglig sterke elever med god oppfølging fra hjemmet vil stort sett alltid ha godt utbytte av skolegangen uavhengig av størrelse. Men mange aktører i skoleverket har erfart at elever med store utfordringer både faglig, emosjonelt og sosialt, – og som har ekstra behov for å bli sett og ivaretatt – ofte har større mulighet for å oppleve dette i mindre, mer oversiktlige skolemiljøer, sier Irene og legger til et sitat fra pedagogen Olav Storstein: «Fremtiden sitter på skolebenken».
 
Legger rammer for samfunnsstrukturen
– Det er ikke bare framtidas skolestruktur som skal vedtas til høsten, men vi skal også legge rammene for samfunnsstrukturen for flere tiår framover. Mange har allerede ytret sterke og klare meninger. Nord-Odal SV vil delta aktivt i debatten, og vi oppfordrer våre sambygdinger til å engasjere seg, sier lederen i Nord-Odal SV, Gunnar Nygård.

Han anbefaler alle å gå inn på kommunens hjemmeside og lese relevante dokumenter: «Framtidas skole i Nord-Odal».

– Vi håper også at kommunen inviterer til et folkemøte i løpet av juni. I denne saken er informasjon og åpen dialog svært viktig. Vi må ikke forhaste oss, og jeg er bekymret for den stramme framdriftsplanen før eventuelle endringer skal vedtas og settes i verk, sier Gunnar, som på vegne av Nord-Odal SV gjerne mottar innspill og kommentarer på epost.

BILDET: Thomas Tinglum og Irene Seger Haave vil at det fortsatt skal være skole på Sand.