NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 10. 11. 2021 16:45 | TIL HOVEDSIDEN

Klare politiske signaler
om å beholde sentralskolen
Flertallspartiene i kommunestyret går innfor at Sand sentralskole skal opprettholdes. (Foto: Gunnar Nygård)

SV, Ap og Sp – og dermed også et klart flertall i kommunestyret – ga tydelige signaler om at det fortsatt skal være skole i Sand da de folkevalgte etter en grundig innledning av kommunedirektør Anne Olen Aasen diskuterte skolestruktursaken 10. november. Det innebærer med andre ord at partiene ikke ønsker en 1-10 storskole i Mo. Det ble riktignok ikke fattet noe konkret vedtak om hvilket alternativ som skal velges, men saken utsettes og kommunedirektøren bes  om å legge fram en utvidet utredning i første kommunestyremøte i 2022 (se rammen).

Gunnar Nygård presenterte SVs syn, og dette ble i hovedsak støttet av både Ole Theodor Holth (Sp), Bjørn Peter Sandmo (Ap) og Njål Føsker (Ap). Representantene for Høyre og FrP forholdt seg tause under debatten.

 

Kommunestyrets vedtak (enstemmig)

1) Endret befolkningssammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens overføringer og setter krav til effektivisering og strukturendring for å opprettholde god kvalitet i Nord-Odal-skolen.


2) Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
    a) innsparingspotensialet ved utrednings-alternativene,
    b) skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og 
    c) konsekvens for skoletransport i utrednings-alternativene.

3) Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til kommunestyrets beslutning i første møte i 2022.

4) Nytt alternativ til utredning: 1-4 på Sand og 1-10 i Mo.

5) Kommunedirektøren får mandat til å bringe barnehagesektoren og barnehagestrukturen inn i arbeidet med ulike modeller.

6) Administrasjonen oppfordres til å vurdere muligheter for å endre organisasjonsstrukturen og for å bruke ressurser på tvers mellom skolene og mellom klassetrinn.

Her er SVs innlegg
Utgangspunktet for Nord-Odal
SV er at saken, som er den utvilsomt viktigste i vår valgperiode, behandles som en helhet bestående av mange faktorer: Best mulig utnyttelse av eksisterende bygg; kommuneøkonomi, oppvekst-
og utviklingsvilkår for barn og ungdom, samfunns- og næringsutvikling, lokalmiljø
både i Mo og i Sand og ikke minst hvordan vi best kan rekruttere flere innbyggere, særlig barnefamilier.
   Bortsett fra at vi vil ha skole både i Sand og Mo, tar Nord-Odal SV ikke endelig standpunkt før vi har satt oss godt inn i konsekvensene av de ulike alternativene. Med andre ord: Vi går imot en storskole med alle klassetrinn fra 1. til 10. i Mo. Da vil nærmere 200 elever hver dag måtte busses over Kloppmyra – i tillegg til ungdomsskole-elevene. Vi er også pålagt å ta hensyn til miljø- og helsemessige konsekvenser av vedtakene våre, blant annet derfor har kommunen lagt til rette for boligutbygging i sentrumsnære områder der ungene kan bruke gang- og sykkelstier til og fra skolen. At SFO-tilbudet bør være så nær der folk bor som mulig, er innlysende.
   Det legges i saksframlegget stor vekt på framskrivningene av elevtallet i kommunen. Erfaringer fra tidligere framskrivninger fra SSB har vist at disse er lite pålitelige. Innflyttingen til kommunen har lenge vist positive tall, og de forsterkes blant annet av en sterk økning i boligbyggingen. Mens det for ikke mange år siden ble gitt tillatelser til bygging av 1-3 boenheter i året, er tilsvarende tall, samlet for årene 2020 og 2021, rundt 30. Av disse er 7 eneboliger i Mo, og 7 i Sand. Dessuten vet vi at det er stor etterspørsel etter boligtomter, både i Sand og i Mo, og vi vet at flere barnefamilier er på veg inn i nær framtid. Det er stor etterspørsel etter brukte boliger. Bare i løpet av høsten i år har skolene våre fått 15 nytilflyttede elever.
   En mer offensiv befolkningsstrategi må ha som mål å gjøre befolknings-framskrivingen fra SSB til skamme. En slik strategi forutsetter skole og barnehage på begge sider av soknegrensa. Skolefaglige hensyn og ungenes beste tror vi egentlig taler for skole på begge steder, og det samsvarer med en offensiv strategi for gode, stabile befolkningstall. Vi må framsnakke bygda vår og drive aktiv markedsføring – på mange arenaer – av fordelene ved å bo og leve i Nord-Odal.  
   Sand bør beholde skole i en eller annen form. Å ha skole – og barnehage – i nærmiljøet er en avgjørende faktor for familier som vurderer å flytte på seg. Barnehage og skole må derfor ses i sammenheng. Dagens struktur med noen eventuelle nødvendige justeringer vil kunne ivareta Nord-Odals elever bra. Trygge og faglig sterke elever med god oppfølging fra hjemmet vil stort sett alltid ha godt utbytte av skolegangen uavhengig av størrelse på skolen. Men mange aktører i skoleverket har erfart at elever med store utfordringer både faglig, emosjonelt og sosialt – og som har ekstra behov for å bli sett og ivaretatt – ofte har større mulighet for å oppleve dette i mindre, mer oversiktlige skolemiljøer.
   Våre sambygdinger; de som har vist oss tillit og mandat ved å velge oss, har allerede ytret klare og velbegrunnede meninger, blant annet gjennom svært mange og stort sett entydige innspill til arbeidsgruppa. Det er bra; det er sjelden at grasrota – folk flest – viser et så sterkt engasjement. Det må vi ta hensyn til og følge opp.
   Vi ser det som viktig å unngå en opprivende og destruktiv krangel – slik det er i mange andre kommuner som sliter med skolestrukturelle utfordringer. Jeg oppfatter nå heldigvis signaler som gjør at vi kan håpe på at partiene i denne salen vil kunne enes om et felles standpunkt.
   Det er ikke bare framtidas skolestruktur vi skal vedta, men vi skal også legge rammene for samfunnsstrukturen for flere tiår framover. Som kommunestyrerepresentanter er vi forpliktet til å følge opp de ulike delene av Kommuneplanen – ikke minst må vi ta hensyn til at vi har vedtatt å «utvikle levende og attraktive tettsteder». Sand som tettsted vil miste livskraften hvis skolen legges ned, og den bevisste satsingen og investeringen vi har gjort for sentrumsutviklingen de siste åra vil da ha vært fånyttes. Nord-Odal SV har tro på at det nytter å være offensiv og at de tiltakene vi har satt i gang vil ha effekt i åra som kommer.
   SV støtter formannskapets innstilling – med tilleggsforslag – og ser fram til en god og oppdatert utredning fra kommunedirektøren utpå nyåret.