NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 04. 09. 2011 11:11


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
04. 09. 2011 11:11

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Kommunen som arbeidsgiver

Nord-Odal SV har merket seg at FrP i Nord-Odal ønsker en lokal personal- og lønnspolitikk og et lønnssystem hvor arbeidstagerne i større grad blir belønnet etter innsats og resultat.
 
Dette er vi ikke enig i. I likhet med og i solidaritet med Fagforbundet mener vi at individuelle rettigheter vernes og styrkes best gjennom kollektive, sentrale tariffavtaler. Lønnspolitikk skal bygge på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Et sterkt avtaleverk skal sikre ansattes rettmessige andel av verdiskapningen.
 
Tariffpolitikken bygger på den frie forhandlingsretten, solidarisk lønnspolitikk, en rettferdig fordeling av samfunnsgodene og like lønns- og arbeidsvilkår for kvinner og menn.
 
Lokale lønnsforhandlinger kan gi store lønnforskjeller for ulike yrkesgrupper, blant annet som følge av at lokale parter vektlegger ulike kriterier og gjør ulike prioriteringer. Derfor mener vi at sentrale forhandlinger er det vi må ha også i fremtiden og ikke lokale lønnsystemer.
 
Ta ansvar – bruk stemmeretten og stem på partier som respekterer fagbevegelsens opparbeidede rettigheter. Nord- Odal SV er en garantist for dette.
 
Per Norheim