NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 01. 09. 2011 09:00


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
01. 09. 2011 09:00

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Fornøyde ansatte gir en bedre eldreomsorg

Nord-Odal SV vil være en garantist for en god kommunal arbeidsgiverpolitikk. Det vil igjen sikre best mulig kvalitet på tjenestene til innbyggerne. Vi ønsker oss et nært samarbeid med fagbevegelsen for at alle kommunalt ansatte som ønsker det, skal få tilbud om heltidsstillinger.

Medarbeidere med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er avgjørende for å sikre gode omsorgstilbud og trygge oppvekstvilkår i kommunen. Et tilstrekkelig antall kompetente ansatte sikrer høg kvalitet på tjenestene i barnehager, skoler og sykehjem. Trivsel og trygghet på arbeidsplassen reduserer sjukefraværet og er dermed også gunstig for kommuneøkonomien.

Lillian Jernberg Granheim har arbeidet innen eldreomsorgen i Nord-Odal siden 1993. Fra 2000 har hun vært ansatt ved Solheim i en 50 prosentstilling som ble økt til 60 prosent i begynnelsen av 2011. Nylig tok hun fagbrev som helsefagarbeider for å styrke mulighetene for å komme opp mot 100 prosent.

– For å «fylle opp» og få en inntekt tilsvarende en full stilling, er det hele tida en kamp om å få ekstravakter og vikariater. Det gjør det vanskelig å planlegge fritida og familielivet, og uten forutsigbare, faste inntekter er det heller ikke lett å planlegge økonomien, sier Lillian.

– Det er mange på Solheim som ønsker seg større stillinger. Vi merker det også på beboerne at de blir mer urolige når det stadig kommer «nye» ansikter. De er avhengig av stabilitet blant de ansatte for å følge seg trygge, sier hun.

Dette understreker betydningen av en god grunnbemanning i omsorgstjenestene.
Nord-Odal kommune ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av deltidsstillinger innenfor eldreomsorgen. Den minste stillingen er på bare 8 prosent. Nord-Odal SV innser at det er en stor utfordring å legge til rette for en turnus som tilfredsstiller både kravet om flere fulle stillinger, arbeidsmiljøloven og kommunens økonomi. Vi vil gjerne – sammen med administrasjonen og fagforeningene – bidra til å finne gode løsninger som både sikrer en best mulig eldreomsorg og en best mulig arbeidssituasjon for de ansatte.

For å styrke rekrutteringen og sikre høg kompetanse i omsorgstjenesten i årene som kommer, vil Nord-Odal SV foreslå flere lærlingeplasser i Nord-Odal kommune. Vi går også klart i mot privatisering og konkurranseutsetting av omsorg, renhold og andre kommunale tjenester.

Gunnar Nygård