NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 09. 09. 2011 16:19


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
09. 09. 2011 16:19

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Skolene i Nord-Odal

Det er ingen god løsning, verken pedagogisk eller administrativt, å slå sammen Garvik skole og Nord-Odal ungdomsskole. Dagens skolestruktur i Nord-Odal må opprettholdes. Dette ga vi tydelig uttrykk for allerede i kommunestyrmøtet 25. mai.
 
Nord-Odal SV vil arbeide for en skole med mindre fokus på PISA-undersøkelser og nasjonale prøver. I ungdomsskolen må elevenes valgfrihet bli større. Det må legges mer vekt på yrkesrettede og mindre teoribaserte fag. Dette må følges opp på videregående trinn, ikke minst for å hindre at elever faller fra. Retten til lærlingeplass i alle yrkesfag, både i offentlig og privat sektor, må lovfestes.
 
Best mulig kunnskaper i kjernefagene er selvsagt viktig og nødvendig, men vi må ikke glemme at skolen også skal få eleven til å trives og utvikle seg på områder som ikke er målbare, verken i PISA-tabeller eller karakterbøker.
 
Vi trenger flere lærere og miljøarbeidere. Lærerne må frigjøres fra tidkrevende byråkratiske oppgaver og få bedre muligheter til direkte elevrettet arbeid. Mulighetene til etter- og videreutdanning må styrkes.
 
Nord-Odal SV vil opprettholde og helst styrke tilbudene i kulturskolen, som er en svært viktig faktor for trivsel og kreativ utvikling for barn og ungdom i bygda.
 
Gunnar Nygård