NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 11. 11. 2013 21:31


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
11. 11. 2013 21:31

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Nei til vindkraft

Gunnar Nygårds innlegg i kommunestyremøtet 2. oktober:

Da E.ON lanserte planene sine, ble jeg opprømt og glad. Jeg trodde at dette – bokstavelig talt – ville bli et vind-vind-prosjekt der vi kunne hente ned penger tur lause luften. Jeg så for meg gull i grønne skoger…

Etter hvert som størrelsen på prosjektet sto mer klart for meg, har jeg innsett at det kanskje ikke var riktig så enkelt som jeg trodde innledningsvis. Tvilen begynte å melde seg.

Jeg har – etter beste evne – brukt svært mye tid på å sette meg inn i argumentasjonen – både for og i mot – fra mange kilder. Det har vært frustrerende å se at oppfatningen blant de som mener seg å være eksperter spriker. Jeg har dessverre ikke funnet noen enkle, entydige sannheter når det gjelder vindkraft og konsekvenser for naturen som blir berørt.

Jeg er positiv til grønn energi, inkludert vindkraft. Heller fornybar og rein energi enn fossil og forurensende. Jeg mener at alle, også vi nordodølinger, må være med og ta ansvar for miljøet for generasjonene som kommer etter oss, ikke bare våre egne etterkommere – klimasolidaritet må omfatte hele verden, Nord-Odal inkludert. Vi må alle bidra til å dempe global temperaturstigning. Blir det bare et par-tre grader varmere, vil det kunne få svært dramatiske konsekvenser for barskogen, også i Odalen.

I tillegg til det, ser jeg svært mange positive muligheter som en evt utbygging vil gi grunneiere, kommune og innbyggere: Muligheter for vindkraftturisme / undervisning / forskning, nedbetale kommunal gjeld, etablere et solid næringsfond, redusere eiendomsskatten for boligeiendommer, for å nevne noe.

Det oppstår lett motstand i forbindelse med store utbyggingsprosjekter, enten det gjelder veger, kraftverk eller industri i et lokalsamfunn. Noen vil nødvendigvis måtte ofre noe og bli skadelidende når et prosjekt skal veies opp mot fellesskapets og storsamfunnets interesser. Det må vi akseptere.

Sjøl om jeg har stor forståelse for deler av argumentasjonen til motstanderne, kan jeg ikke godta påstanden om at naturen i Nord-Odal vil bli rasert, og jeg deler heller ikke den framtidspessimistiske holdningen mange har gitt uttrykk for hvis vindkraftplanene skulle bli realisert. Jeg legger heller ikke vekt på det mange kaller visuell forurensning, og jeg frykter heller ikke lyden fra vindmøllene.

Et par ord om konsekvensutredningen: På flere punkter er den mangelfull og overfladisk. Det gjelder blant annet kulturminner. Det er dessverre gjort lite bruk av lokale ressurspersoner.

Rådmannens innstilling er grundig, og jeg vil gi ros til næringsetaten for jobben som er gjort ved vurderingen av konsekvensutredningen. Kravene som stilles her kommer på mange punkter kritikerne langt på veg i møte. Uansett om vi anbefaler konsesjon eller ikke, bør denne delen av innstillingen følge vedtaket og oversendes NVE.

Prosjektet har enorme dimensjoner; naturinngrepene blir nødvendigvis store. Etter min oppfatning er planene for omfattende. Der deler jeg naturvernforbundets oppfatning. Det hadde vært lettere å godta utbyggingen med et mer beskjedent antall vindmøller og i et annet og kanskje mindre sårbart område i Nord-Odal.

Både Nord-Odal SV og Hedmark SV har tatt til orde for at det må utarbeides helhetlige nasjonale og regionale retningslinjer for utbygging av vindkraft. Nå har fylkesrådet i Hedmark satt i gang en prosess med dette. Det er vel og bra, men dessverre er det altfor seint i forhold til vår saksbehandling.

Det som ble utslagsgivende for standpunktet mitt er at kommunen og innbyggerne ikke er sikret en rimelig, og ikke minst forutsigbar kompensasjon gjennom hele driftsperioden i form av eiendomsskatt eller tilsvarende inntekter.

Det foreliggende avtaleutkastet er ikke godt nok. E.ON, som er et kjempestort multinasjonalt konsern, har ikke vært villig til å gi oss, en relativt liten kommune med relativt svak økonomi, trygghet for inntekter gjennom hele konsesjonsperioden. Jeg hadde følt meg langt mer komfortabel med lokale Austri Vind på andre sida av forhandlingsbordet.

Jeg vil avslutningsvis nevne at det er delte oppfatninger om prosjektet i Nord-Odal SV. Jeg har fått fullmakt til å stemme etter egen overbevisning. Etter en langvarig, helhetlig vurdering, og ikke minst mye tvil, kan jeg ikke anbefale at E.ON gis konsesjon.