NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 10. 09. 2012 13:11


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
10. 09. 2012 13:11

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Nord-Odal SV om vindkraft

Vindmølle i Ludvika, SverigeVindkraftsaken vil komme opp i full bredde når konsekvensutredningen foreligger, trolig mot slutten av 2012. Da vil Nord-Odal SV ta den foreslåtte utbyggingen opp til grundig behandling.

Da høringsdokumentet ble behandlet i kommunestyret 30. mai, holdt Gunnar Nygård dette innlegget:

Det er ikke i kveld vi skal diskutere fordeler og ulemper med vindkraft, men innledningsvis vil jeg få komme med et par kommentarer:

Utbygging av vindkraft må ses i sammenheng med de store klimautfordringene vi står overfor. Vindkraft er grønn og rein. Verden trenger mer slik energi.

Ideelt sett burde energiforbruket reduseres, ikke minst i Norge (vi bruker dobbelt så mye strøm per husstand som svenskene). Innen overskuelig framtid er det dessverre lite realistisk med en reduksjon som monner. Derfor vil vindkraft være et godt alternativ, og det ville være positivt om Nord-Odal kunne bidra i denne utviklingen.

Ikke minst vil det interessant å få innspill til hvordan vi som lokalsamfunn kan stimulere kreativitet og nyskapning. Ett eksempel er Dalane videregående skole i Egersund som har fått ei linje for utdanning av vindkraftoperatører. Kanskje vil det være behov for slik arbeidskraft også her på Øst- og Innlandet?

Når dette er sagt, må det understrekes at det er alt for tidlig å si ja eller nei til prosjektet. Sjøl om vi har en positiv grunnholdning til prosjektet, er det er først når konsekvensutredningen foreligger at vi kan vurdere prosjektet som helhet og ta et endelig standpunkt.

Fram til da må vi…

·       … engasjere oss og innhente mest mulig kunnskap, lytte til saklige argumenter for og i mot

·       … rådføre oss med, og gjerne foreta befaringer til andre kommuner som har bygd ut eller er i ferd med å bygge ut vindkraftverk .

Forslaget til utredningsprogram er omfattende og dekker etter SVs oppfatning alle de spørsmålene vi ønsker svar på. Vi støtter rådmannens innstilling og ser fram til en spennende, saklig og god prosess.